Жития святых, патерики, прологи, минеи, фрагменты хроник, апокрифы.
С. В. Булгаков Настольная книга священно-церковно служителя. Полное издание 1913 года
 
  Предыдущая Следующая  

С. В. Булгаков
Настольная книга священно-церковно служителя.
Полное издание 1913 года
стр. 436

Увеличить страницу
чеников: ЛиОИТИА, ЛнДийиА и βνπτροπΪΛ, пострадавших за Христа в Киликии в конце III или начале IV в. (в 287 или 303 г.). Свв. Косна и Дамиан, родные братья, были родом из Аравии. Искусные во врачевании болезнфй, они ходили по городам и весям и безмездно исцеляли недужных, распространяя своими чудесами веру Христову. За это они были подвергнуты мучениям, заключению в темнице и, наконец, усечены мечем. С ними пострадали также и 3 другие христианина: Леонтий, Анфим и Евтропий. Сих бессребрфнников следует отличать от соименных им свв. Космы и Дамиана, воспоминаемых 1 июля и 1 ноября. . Г. Св. апостола и евангелиста Лекй. Св. апостол и евангелист Лука происходил из Антиохии Сирийской и с юности посвятил себя наукам. Он изучил вполне еврейский закон, греческую философию, живопись и врачебные науки. Св. Лука слушал из уст Господа Иисуса Христа учение Его в Иерусалиме и уверовал в Него, как Мессию. По сошествии Святого Духа, он проповедывал Христа в Антиохии (сн. 7 янв.), где был сотрудником ап. Павла. Вместе со св. ап. Павлом он был и в Риме (Кол. 4, U; Фил. 1, 23; 2 Тим. 4, и), где по просьбе верующих написал (около 61 или 62 г.) Евангелие, а позднее и книгу Деяний свв. Апостолов (см. Лук. 1, и_4, Деян. 1, ι). После кончины ап. Павла, св. Лука проповедывал Христа в Италии, Далматии, Галлии, Македонии и Ахаии. Около 84 г. св. Лука посетил Ливию и верхний Египет. Отправившись в Грецию, он трудился здесь, преимущественно в Беотии, над устроением церкви Христовой, руко-полагал священников и диаконов и исцелял болящих телесно и душевно. Свою апостольскую деятельность он, имея более 80 лет от роду, запечатлел в Ахейском г. Фивах (или Патрах) мученической кончиной, будучи повешан язычниками, за отсутствием креста, на оливковом дереве. Св. Лука был врачом (Кол. 4, и) и первый написал св. иконы Пресвятой Богородицы (сн. 21 мая, 26 июня, 28 июля, 12 окт.) и свв. апп. Петра и Павла, положив тем начало доброму и досточе-стному искусству иконоиисания. (Сн. 22 аир.), тропарь, гл. 5. Апостольских деяний сказителя, и Евангелгя Христова светла описателя, Луку пропетого, пеисписаппа суща Христове Церкви, песньми священными святого апостола похвалим, яко врача суща человеческгя немощи, естества недуги, и язи душ исцеляюща, и молящася непрестанно за души наша. Кондак, гл. 2. Исвпинного благочестгя проповедника, и таин неизреченных ритора, звезду церковную, Луку Божественного восхвалим: слово бо его избра с Павлом мудрым языков учителя, Един ведый сердечная. Парем. и утр. Ев. см. 6 окт. Ап. Колос. 4, 2-9, н, 18; 260 8ач. Ев. Лук. 10, ιβ-2ΐ; 54 эач. В Уставе, изд. в 1848 г. в Москве, стоит +, но все последование таково, как в праздник с •£; в позднейших изданиях Устава (напр., 1896 г.) стоит этот последний знак (сн. 30 июн.). Муч. МА^ИМА. Старец, родом из Аназарва Киликийского, как христианин, в гонение Диоклитиана представленный в Тарс на мучфния, он, после исповедания Христа, был жестоко сечен розгами и в тяжких оковах брошфн в темницу; на другой день св. страдальца повесили на мучилищном древе, опалили огнем, и, наконец, усекли мечем. Память его имеется в М. В. С; в тексте X. Μ. она отсутствует, но в Указателе имен этого месяцеслова она показана. Пр. Ι$ΛΪΛΗΛ пустынника, подвизавшагося в Месопотамии, при рекеЕвфрате. За свою св. жизнь удостоившись от Господа дара чудотворений, он однажды спас от смерти единственное дитя одной вдовы, попавшее в колодезь и чудесно носимое водою, пока не было вытащено из неё. Скончался он мирно глубоким старцем, в конце IV в. Пр. I о с и φ а, игумена Волоцкого. См. 9 сент. . fi. Св. пророка Кѵнд/К. Второй из 12 мфньших пророков (см. 3 янв.), он, по прфданию, происходил из колена Рувимова и про

  Предыдущая все страницы Следующая  
На Главную
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
карта библиотеки

Новости