Жития святых, патерики, прологи, минеи, фрагменты хроник, апокрифы.
С. В. Булгаков Настольная книга священно-церковно служителя. Полное издание 1913 года
 
  Предыдущая Следующая  

С. В. Булгаков
Настольная книга священно-церковно служителя.
Полное издание 1913 года
стр. 530

Увеличить страницу
510 ДЕКАБРЬ, 20. . Г. ΠριАпразднстко по плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Из церковных песнопений этого дня. «Готовися Виелефмф, отвфрзеся всем Едфмф, красуйся Евфраео», «услышите горы и холмы, и окрфстные страны Иудфйския», «и древа дубравные, реки и моря и всякое дыханиф в вфсфлии взыграете»: «се бо Сын и Слово Бога и Отца приходит родитися от Отроковицы нфискусомужныя». «Прфдпразднуем людие Христово рождество и, вознфсгаф ум к Виелф-ему, вознесемся мыслию, и усмотрим Деву душевными счесы, идущую родили в вфртфпе всех Господа». «Лености сон от нас отложим, и душевным бодрством рождающегося от Отроковицы чистые Христа срящимъ». «Скверну всю страстную отринувше, достойно пришфствие Христово разумом восприимфм целомудрымъ», «в дусе да смиримся, ЯКО да Раждаемого ВЫСОТВОрными Делы ВОЗВЫСИМ». Тропарь, гл. 4. Готовися Вифлееме, отверзися всем Едоме, красуйся Евфрафо: яко древо живота в вертепе процвете от Девы: рай δο Оноя чрево явися мысленный, в немже Божественный сад: от негоже ядше, живи будем, не якоже Адам умрем; Христос раждается прежде падший восславили образ. Кондак, гл. 3. Дева днесь Превечное Слово в вертепе грядет родили неизреченно: ликуй вселенная услышавши, прослави со ангелы и пастырьми хотящего явитися Строча младо Превечного Бога. См. Аще случится прфдпразднство РожДфства Христова в субботу. См. На повечерии поем трипеснфц (подр. см. в Уст. 20 дек.). Сице поем канон и ирмосы и на προ• чних повечериях в предпразднетва Рождества Христова. Припеваем на трйпеснце: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Ведомо же буди и сие: яко на повечфриях в предпразднетва Рождества Христова, на трипеснцах и канонех, на 8-й песни поем: Хвалим, благословим, и поем ирмос 8-я песни, оба лика вкупе, и поклон. По Достойне и по Отче наш, кондак предпразднетва: Дева днесь. Ведомо же и сие да будет: яко от двадесятого дне декемвриа до 14 иануариа, дондеже отдастся праздник свв. Богоявлений, Октоих не поется, кроме единых недель, в нихже поется воскресни служба. Π о л ν е л е а же не поем, кроме великого святого. На утрени стихословим по две кафисмы. На вечерни кафисма рядовая. Седальны глаголются предпразднетва и попразднетва. Не поется же и междоча-сие, и канон Богородицы на повечерии. На утрени, на Бог Господь, тропарь предпразднетва дважды, Слава-святого, И ныне-предпразднетва. И обычная кафисма, и седальни предпразднетва и чтение. Канона два: предпразднетва, со ирмосом на 8, глас 1-й, и святого на 6, глас тойжф. От днешнего же дня Господеви поем в песнех не глого-лем, дондеже отдается праздник свв. Богоявлений. Мр. Аще ли случится неделя святых отец в предпразднстве внутрь 20 дне, сиречь в 20, в 21, в 22, в 23 день. См. «О предпразднстве Христова Рождества ведати подобает: от 20 дне начинается предпразди-ство. Пост убо есть, поклоны же в церкви не бываютъ, т.е. с этого времени вфликие поклоны (сн. 14 нояб.) прекращаются. Св. священномуч. ΙΓΝΑΤΪΑ Богоносца (патриарха Антиохийского). «Светильник прфсветлейший церкве», «столп тфрпения и правило мужества и веры утвфрждфниф», он был учфником св. ап. Иоанна Богослова и вторым (после св. Свода) епископом Антиохийским (см. 7 сент.). Своею паствою он управлял 40 лет, являя собою пример высокодобродетфльной жизни. Он первый установил в церкви антифонное пениф. Во время го-нфния Домициана, св. пастырь "кормилом молитвы и поста, неутомимостью в учении, ревностью духа противодействовал волнфнию, чтобы не потонул кто-либо ив малодушных или нфопытныхъ", и с своей стороны высказывал полную готовность принять мучфнический венфц. Это его желаниф, к его искренней радости, скоро исполнилось. При Траяне св. Игнатий был за исповеданиф и распространение веры Христовой в оковах отвфдфн в Рим, где на потеху.народа и отдан был на растерзание зверям в Колизфе, в 107 г. По пути в Рим, св. Игнатий написал 7 иосланий. Богоносцфм он называется потому, что в детстве, по преданию, был взят на руки Самим Иисусом Христом, а также и потому, что он так приобык питать сердце свое воспомина-нифм сладкого имени Иисуса Христа, что сиф глубокое душевное впечатление чувственным образом отпечатлелось в телесном органе, и

  Предыдущая все страницы Следующая  
На Главную
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
карта библиотеки

Новости