Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 10кось к левому боку щита текущая, с золотым крестом на берегу, у ея истока; в пя-том, красном же, бвлая повязка , с концами вниз обращенными; в шестом, красном, серебряная река косвенно к левому боку текущая; в сед-мом, красном же, серебряный знак, похожий на польскую букву W; в осьмом, красном же, белая роза; в девятом, голубом, три подковы, ребром к средине, из конх в нижнюю воткнуть меч; в деся-том, красном, серебряный двойной крест оканчивающий-ся к верху стрелою ; в оди-надцатом, краспом же, топор остреем вправо; а в двенад-цатом, красном, полуторный серебряный крест. Над графскою короною три шлема, средний прямо, a крайние к нему в полоборота, все увенчанные дворянскими коронами с золотыми решетками и такими же медалями на цепи. В навершье средняго шлема выходит дева в красной одеж-дт, с белою на голове повязкою, между двух оленьих рогов, за которые она держится руками; в навершьях крайних шлемов по три строусовыя пе- brzegiem krzyż złoty; w piatem polu sercowćm podobnież czerwonćm, opaska biała z końcami na dół spadającemi; w szóstćm czerwonćm, srebrna rzeka skośnie ku lewemu płynąca; w sió-dmćm czerwonćm, znak srebrny do litery polskiej W podobny;— w ósmćm także czerwonćm, róża biała; w dziewiątćm niebieskićm, trzy podkowy barkami do środka, na dolnej utkwiony miecz; w dziesiątćm czerwonćm, krzyż srebrny podwójny u góry strzałą zakończony; w jedenastćm czerwonćm, topor ostrzem w prawo; a w dwunaetćm czerwonćm. krzyż półtoraczny srebrny. Nad koroną hrabiowską trzy hełmy, środkowy wprost, a skrajne ku niemu zwrócone, wszystkie koronami szlacheckiemi ozdobione, ze złotemi kratkami i ta-kiemiz medalionami na łańcuchach zawieszonemi. W szczycie środkowego hełmu, wychodzi panna w czerwonej szacie z przepaską białą na głowie, między dwoma rogami jelenie-mi, i tych się rękami trzymająca; w szczytach skrajnych heł- 10


  Предыдущая Первая Следующая