Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 39HERB ГЕЙШТОР. GIEJSZTOR •X* В красном пол*, крестообразно, дв половинки распоротой вдоль стрелы, железком вверх; с обеих сторон по золотой звезде. В навершье шлема три строусовыя пера. Употребляютз его: Добкевичи, впрежнемТроц-ком Воеводстве оседлые. Из ипх Игнатий Добкевпч, в 1773 году, прода.и там же имение свое Юно-виче-Добкпшки. Гейшторы, в прежнем Троц-ком Воеводстве, из коих Домп-нпк Геииштор был Послом того Воеводства на четырехлетнем Сейме, начатом в 1788 году. W polu czerwonem, dwie połowy strzały rozdartej, zeleźcem w górę, z sobą skośnie przekrzy-zowane; po bokach z każdej strony gwiazda złota. W szczycie hełmu trzy strusie pióra. Używają go: Dobkiewiczowie, rodzina w da-wnśm Województwie Trockióm osiadła. Z niej Ignacy Dobkiewicz, w roku 1773 sprzedał tamże dobra swoje Junowicze-Dobkiszki zwane. Giejsztorowie, w dawnem Województwie Trockićm. Z tych Dominik Giejsztor, był z tegoż Województwa, Posłem na Sejm czteroletni w roku 1788 zaczęty Część II. 41


  Предыдущая Первая Следующая