Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 56нисм Таргоне п Крытулы в Земле Замбровскоии, был Ппсарем Зем-скпм Гродоинм, а в 1736 году Сеймовым Послом Цехаповской Земли. Храповицкие. Антон-Игна-тиии - иосафат - Впкептий Староста Стародубскиии н Пнльвиский, сын Николая Маршалка Орпианскаго, по-жалован в 1788 году от Станислава Августа Короля Польскаго ордсном Святаго Станислава, н в 1796 году нолучвл по паследству пмение Котовщизну в Ковенском Повете. Дзержановские, пз коих Яков, владея имением Нинково вВоеводстве Познанском, продал оное в 1761 году. Гижицкие. Из них Николай сын Антона, в 1752 году, продал Андрею Лохпнскому иѵеиие свое Несвястовице в Гнезненском Повете Калишскаго Воеводства состоявшее . Годлевские, фамилия многочисленная, большею частию в преж-них Землях Нурской и Ломжпи-ской оседлая. Многие из них исправляли разныя должности и владели поместьямн. Казпмир в 1696 году владел bra Targonie i Krytuły w Ziemi Zambrowskiej, był Pisarzem Ziemskim i Grodzkim, a w roku 1736 Posłem na Sejm z Ziemi Ciechanowskiej. Chrapowiccy. Z tej rodziny Antoni Ignacy Józefat Wincenty, Starosta Starodubowski i Pilwiski, syn Mikołaja Marszałka Orszańskie-go, w roku 1788 przez Stanisława Augusta Króla Polskiego, miał sobie udzielony order Sgo Stanisława, i w roku 1796 odziedziczył dobra Ko-towszczyzna w Powiecie Kowieńskim. Dzierżanowscy. Z tych Ja kób, posiadał dobra Ninkowo w Województwie Poznańskiem, i te w roku 1761 sprzedał. Giżyccy, z których Mikołaj po Antonim, dobra swoje Nieświastowi-ce w Województwie Kaliskiem, Powiecie Gnieźnieńskim leżące, w roku 1752 Andrzejowi Łochyńskiemu sprzedał. Godlewscy. Rodzina liczna, po większej części w dawnej Ziemi Nur-skiej i przyległej tejże Łomżyńskiej osiadła, z której wielu sprawowało różne w kraju urzędy i dziedziczyło rozmaite dobra. I tak: Kazimierz, w roku 1696 posiadał 58


  Предыдущая Первая Следующая