Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 62Адам сьш Ивана, Мечника Вышогродскаго, владел в Плоц-ком Воеводстве деревнею Келтыкп, уступленною ему в 1714- году братьями его Яковом и Антоном. Флориан, сын Ивана, Чесннка Вышогродскаго, владел в Земле Вышогродскоии имением Мала-весь, Нездзино и Боржиш», которое пришлось на его долю при разделе с братом Степаном в 1681 году. Мик уличи, ппшущиеся Радец-кпмп. Фамилия эта, пздавна в Ве-ликом Княжестве Лптовском поселившаяся, доказала уже права своп на потомственное дворянство в Им-перип, где предки ея более трех веков, с 1500 года, занимали значительный места и владели многими поместьями; вследствие чего Виленская Дворянская Депутация олределением от 30 Марта 1832 года № 34-6 ВЫСОЧАЙШИМ Указом утвержденным, призпала между иныэии дворянство Антону сыну Доминика и Якову-Ѳаддею сыну Карла, отцу малолетняго Алоизия. Негѵтеры или Немиры. Петр в 174-8 году владел деревнею За-вады-Квасы в Воеводстве Люблпн-ском. Пван, Хорунжий Дрогичпнский, купил в 1724 году деревню Иваны-Квасы в том-же Воеводстве. Adam po Janie, Mieczniku Wyszogrodzkim, był dziedzicem wsi Kiełtyki w Województwie Płockiem, którą mu bracia jego Jakób i Antoni, w roku 1714 ustąpili. Floryan po Janie, Gześniku Wyszogrodzkim, posiadał dobra Małą-wieś, Nieździno i Borzyń, w Ziemi Wyszogrodzkiej leżące, a z działu pomiędzy bratem Stefanem, w roku 1681 na niego przypadłe. Mikuliczowie, piszą się Radeccy. Rodzina ta oddawna w Wiel-kiem Księztwie Litewskiśm zamieszkała, udowodniła już prawa swoje do szlachectwa dziedzicznego w Cesarstwie, gdzie jej przodkowie od trzech wieków, bo od roku 1500 zajmowali znaczne urzędy i liczne dziedziczyli dobra: w skutku czego Deputacya Szlachecka Wileńska de cyzyą z dnia 30 Marca 1832 roku № 346, przez UKAZ zatwierdzoną, pomiędzy innymi przyznała szlachectwo: Antoniemu synowi Dominika, i Jakóbowi-Tadeuszowi synowi Karola, a ojcu nieletniego Aloizego. Niemierowie albo Niemiro-wie. Z tych Piotr, w roku 1748 posiadał wieś Zawady-Kwasy w Województwie Lubelskiem. Jan, Chorąży Drohicki, nabył w roku 1724 wieś Iwany-Kwasy w temże Województwie. 64


  Предыдущая Первая Следующая