Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 64Стршижовские, пз копх Александр из-Стршпжова владел в 1688 году дерсвпею Больмпп в Воеводстве Краковском. Сулоцкие. Яков Мартыпов сын был в 1719 году помещп-ком деревни Сулоцпна в Земле Добржпнскоии. Тележинские. Из них Па-вел владел в Воеводстве Белз-ском деревнею Крышпн, которую в 1788 году записал второй жене своей Анне-иоаипе пз дому Раков-ских. Турчиновичп, пз копх Александр в 1653 году владел поместьем Строчун, иначе Тобо-лпно, в Воеводстве Троцком. Витуские. Станпслав в 164-4-году, был помещпком деревень Вптуша, Вшеливы и Залускова в Земле Гостынской. Викентий-Владпслав пз-Зычка, Стольник Лэнчпцкий, владел в 1686 году пмнием Суходолы в Воеводстве Равском. Впкентий пз-Суходол, Стольник Землп Гостынской, владел в Воеводстве Хелмском имением Мендржице и Пендлавице, которое уступил в 1698 году Станиславу Гарчиискому. Strzyżowscy. Z tych Aleksander ze Strzyżowa, w roku 1688 posiadał wieś Bolmin w Województwie Krakowskiem. Sułoccy, z których Jakób po Marcinie, w roku 1719 posiadał wieś Sułocino w Ziemi Dobrzyńskiej. Teleżyńscy. Z tych Paweł, był dziedzicem wsi Kryszyn w Województwie Bełzkiem, którą w roku 1788 swej drugiej żonie, Annie Joannie z Rakowskich zapisał. Turczynowiczowie, z których Aleksander, w roku 1653 posiadał majętność Stroczun, albo To-bolino, w Województwie Troekiem. Wituscy. Z tych Stanisław, w roku 16и4 był dziedzicem wsiów Witusza, Wszeliwy i Załuskowa w Ziemi Gostyńskiej. Wincenty Władysław z Zyczka, Stolnik -Łęczycki, w roku 1686 posiadał dobra Suchodoły w Województwie Rawskiem. Wincenty z Suchodół, Stolnik Ziemi Gostyńskiej, był dziedzicem dóbr Mędrzyce i Pęcławice w Województwie Chełmskiem, które wroku 1698 Stanisławowi Garczyńskiemu ustąpił. 06


  Предыдущая Первая Следующая