Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 70Стаыпслав, Коморшик Земли Равской, назначен в 1771 году Скарбником Бельским. В прежнем Воеводстве Белз-ском, Оспп в 1759 году исира-влял должиость Войскаго Люба-чевскаго. Иван в 1755 году кунил два фольварка Горыславице и Метель-щпзну па предместье Вислпцком, в Воеводстве Савдомирском. Антон в 1794 году пзбран Судьею Земскпм Краковскпм. Сверэкевские, в прежнем Воеводстве Подляском. Семен в 1692 году был помещнком Кад-лубовкн в Бельской Земле. Свешевские, в прежнем Воеводстве Мазовецком. Из них Антон п Францпск, сыновья Степана Подстолия Перновскаго, насле-довав после отца в Черской Зе-мле поместья Свпдер-велькп п пныя, продали оныя в 1720 году. Щуки, старинная фамнлия в Мазовше. Станислав Щука, около 1473 года, владел деревнею Зале-сье в Повете Вопсовском. Домп-нпк Щука доказал в Герольдии Ивгаерии дворянское свое пронсхож-дение от Станислава Щуки, владев-шаго в 1668 году пмениом Лой- Slanisław, Komornik Ziemi Rawskiej, w roku 1771 urząd Skarbnika Bielskiego otrzymał. W dawnem Województwie Bełz-kićm, Józef w roku 1759 urząd Wojskiego Sochaczewskiego sprawował. Jan, w roku 1755 nabył dwa folwarki Gorysławice i Mietelszczy-znę, na przedmieściu Wiślickiem, w Województwie Sandomierskiem położone. Antoni, w roku 1794 obrany został Sędzią Ziemskim Krakowskim Swierzewscy, w dawnem Województwie Podlaskiem. Z tych Szy mon, w roku 1692 wieś Kadłubów-kę w Ziemi Bielskiej posiadał. Swieszewscy, w dawnem Województwie Mazowieckiem. Z tych Antoni i Franciszek, synowie Stefana,. Podstolego Parnawskiego, dobra Swi-der-wielki i inne, w Ziemi Czerskiej po ojcu swym odziedziczone, w roku 1720 sprzedali. Szczukowie, starożytna rodzina w Mazowszu osiadła. Z tej Stanisław Szczuka, około roku 1473 posiadał wieś Zalesie w Powiecie Wą-sowskim. Dominik Szczuka, udowodnił swoje szlacheckie pochodzenie przed Heroldyą Cesarstwa, od Stanisława Szczuki, w roku 1668 dzie- 72


  Предыдущая Первая Следующая