Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 71ков в Земле Визскоии. На атом-осиоваиии сын его Артур-Игнатий внесен в книгу потомствеяных дворян Царства Польскаго. Щипёрские. Из них Вой-тех в 1763 году был владель-цем имения Барглы в Земле Зав-скржинской. Табачинские. Николай из-Городельска Табачпнскиии исправлял в 1775 году должность Писаря Земскаго Валэцкаго в Воеводстве Познанском. Вондолковские, в прежней Земле Ломжинской. Из них Вар-ооломеии, Писарь Земский и Гродский Замбровский, владел в 1765 году имением Рыдзево, Гозды, Зарузе и Рыдзево-Цвейкп. Пван, Подста-роста Гродский Остролэнцкий, был Послом па Сейме 1788 года от Ломжинской Земли. Волинские, из прежияго Плоцкаго Воеводства. Иван, в 1760 году купил пмишие Скачково и участки ва Ржешотарах и Пневе в Повете Серпском. Зарускиѳ, в Мазовше оседлые, Из них Антон в 174-7 году владел имением Дренжево в Лом- dzica dóbr Łojków w Ziemi Wizkiej położonych. Z tej zasady syn jego Artur Ignacy Szczuka, do Ksiąg Szlachty dziedzicznej Królestwa, zapisanym został. Szczypiorscy. Z tej rodziny Wojciech, w roku 1763 był właścicielem dóbr Bargły w Ziemi Zaw- skrzyńskićj. Tabaczyńscy. W dawnem Województwie Poznańskiem, Mikołaj z Horodelska Tabaczyński, w roku 1775 urząd Pisarza Ziemskiego Wałeckiego sprawował. Wądołkowscy, w dawnej Ziemi Łomżyńskiej. Z tych Bartłomiej Wądołkowski Pisarz Ziemski i Grodzki Zambrowski, w roku 1765 dobra Rydzewo, Gozdy, Zaruzie i Rydzewo, Cwiejki dziedziczył. Jan, Podstaro-sta Grodzki Ostrołęcki, w roku 1788 był Posłem na Sejm z Ziemi Łomżyńskiej . Wolińscy, w dawnem Województwie Płockiem. Z tych Jan, w roku 1761 nabył dobra Skoczkowo, oraz części na Rzeszotarach i Pniewie w Powiecie Sierpskim położone. Zaruscy, w Mazowszu osiedli. Z tych Antoni, w roku 1747 dobra Drężewo w Ziemi -Łomżyńskiej i Część и. 73 to


  Предыдущая Первая Следующая