Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 76Евстафий Гроту с в 1690 году был Каштеляном Жмудсклш и Старостою Шоианскди. dżiny tej Eustachy Grothus, w roku 1690 piastował urząd Kasztelana Zmudzkiego i był Starostą Szymańskim. ГЕРБ ГРОТЫ. Б золотом поле три копей-иыя железка, рядом, остреем вверх. В навершьв шлема три строусовыя пера. Употребляюпид его: Пашковичи, в прежней Зе-мле Мельпицкой оседлые. Из ппх Апдрей Пашкович в 1769 году владел там же поместьями. Влоцкие, пз прежняго Воеводства Краковскаго. Яцек из-Влок Влоцкий в 1693 году купнл у Гротуса пмепие Бяла-вода с принадлежностями, в Повете Сандец-ком. W polu złotem trzy groty obok siebie, ostrzami do góry ustawione. W szczycie hełmu trzy pióra strusie. Używają go: Paszko w iczowie , w dawnej Ziemi Mielnickiej osiedli. Z tych Andrzej Paszkowicz, w roku 1769 posiadał tamże dobra ziemskie. Włoccy, w dawnem Województwie Krakowskiem. Jacek z Włok Włocki, w roku 1693 nabył od Gro-thusa dobra Biała-woda z przyległo-ściami, w Powiecie Sandeckim. HERB GROTY. 78


  Предыдущая Первая Следующая