Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 86коше u Пенки в Нурской Земле. Оспп в 174-1 году купил вВое-водстве Белзском имение Телятпн. Антон на-Гржималах Гржимала в 1764- году был Сеймовым Послом от Ломжинской Земли. Яблоновские. Пван, Подча-шиии Королевскиии, в 1638 году па -значен был пз Посольской Палаты Коммпсаром для уплаты жалованья воиискам расноложснным на Укранне. Антон, ЗиечникПодляс-каго Воеводства, в 176 i году продал сыну своему Осину, Судье Гродскому Летичевскому, город Го-варчов вместе с тринадцатью деревнями, в Сандомирском Воевод -стве. ИгнатШ, в 1764-году, вла-де.и пмением Волька-Рокнцка в Люблинском Воеводстве. Стали-слав, в 1792 году, исправлял должность Подстолия Нурской Земли. Язвинские. Павел в 1700 году купил пмение Выджгово н Пу-халы в Брянском Повете. Мар-тын, Подчаший Саноцкий, в 1786 и 1791 годах владл нмением Язвины - Кочоты, Михалов, Сто-ков, Злоткп и Пенсево в Нурской Зсмле. ИгнатШ, в 1790 году, вла-дел нмнием Шнново, Дачки, Глосы, Мпхны п Стожки в Закро-чимской Земле. w Ziemi Nurskiej posiadał. Józef, w roku 174-1 nabył dobra Telatyn w Województwie Bełzkiem. Antoni na Grzymałach Grzymała, w roku 17 6 i- był Posłem na Sejm z Ziemi •Łomżyńskiej. Jabłonowscy. Jan, Podczaszy Królewski, w roku 1638 wyznaczony był z Koła Poselskiego, na Kom-missarza do zapłacenia żołdu wojsku na Ukrainie rozłożonemu. Antoni, Miecznik Województwa Podlaskiego, w roku 1764- sprzedał synowcowi swojemu Józefowi, Sędziemu Grodzkiemu Latyczewskiemu, miasto Gowarczów z trzynastoma wsiami w Województwie Sandomierskiem. Ignacy, Podstoli Smoleński, w roku 1761 dobra Wólkc-Rokicką w Województwie Lubelskiem posiadał. Stanisław, w roku 1 792 urząd Podstolego Ziemi Nurskiej sprawował. Jażwińscy. Paweł, w roku 1700 nabył dobra Wydżgowo i Puchały w Powiecie Brańskim. Marcin, Podczaszy Sanocki, w rok u I 786 i 1791, posiadał w Ziemi Nurskiej dobra Jazwiny-Koczoty, Michałów, Stoków, Złotki i Pęsewo. Ignacy, w roku 1790 dobra Pijanowo, Dacz-ki, Głosy, Michny i Stożki w Ziemi Zakroczymskiej dziedziczył. 94


  Предыдущая Первая Следующая