Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 88Потулицкие, в прежнем Черниговском Воеводстве. Фамнлии этой Осиш Ремнгиян, Староста Боржеховскиии п Млавский, в 1732 году был Чернитовским Воеводою. Прондзынские. Владиславе в 1698 году владел пмением Шкулкн в Калишском Воеводств!.. Войтех в 1740 году, был вла-дельцем имения Домброва, в по-следствии Дамрау ирозваинаго, в Воеводстве Поморском. Лнтов из-Прондна Прондзынский, Хорун-жий Панцырной роты, в 1742 году куппл пяение Сержвя, в Лэнчпц-ком Воеводстве. Рашевские. Фрапцпск в 1730 году владел имением Веково в Калншском Воеводстве. Мар-келл в 1748 году купил иневие Серослав в Позианском Воеводстве. Рашовские, в прежнем Люб-линском Воеводстве, из копх Осип, Подстолий Люблинский, в 1768 году купил там же деревню Квлчевнце. Семяновские, в прежнем Равском Воеводстве. Из ишх Осип в 1763 году пожалован от Короля Польскаго Августа III в Каштеляны Равские. Potuliccy , w dawnćm Województwie Czerniechowskićm. Z tej rodziny Józef Remigian, Starosta Bo-rzechowski i Mławski, w roku 1732 urząd Wojewody Czerniechowskiego sprawował. Prądzyńscy. Władysław, w roku 1698 dziedziczył dobra Szkółki w Województwie Kaliskiem. Wojciech, w roku 1740 dobra Dąbrowę, później Damrau przezwane, w Województwie Pomorskiem posiadał. Antoni z Prądna Prądzyński, Chorąży Roty Pancernej, w roku 1742 nabył dobra Sierzuia w Województwie -tęczy ckiem. Raszewscy. Franciszek, w roku 1730 był dziedzicem dóbr Wiekowa w Województwie Kaliskiem. Marceli, w roku 1748 nabył dobra Sierosław w Województwie Poznańskiem. Kaszowscy, w dawnćm Województwie Lubelskiem. Z tych Józef, Podstoli Lubelski, w roku 1768 nabył tamże wieś Kiełczewice. Siemianowscy, w dawnćm Województwie Rawskićm. Z tych Józef, w roku 1763 przez Króla Polskiego Augusta III, Kasztelanem Rawskim był mianowany. 96


  Предыдущая Первая Следующая