Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 89Скочинские, в прежнем Ве-лпком Княжестве Литовском. Из них Мнхаил Лоб-СкочишскиН в 1748 году завещал нмение свое Кобыляны в Брестском Восвод-стве и Филнповпче в Мозырском Повете сыну своему Егору и вну-кам, сыновьям тогож Егора, Ивану, Станиславу и Фелициану, в полное владение. Сляские. Казимир до 1671 года исправлял должность Закро-чпмскаго Чесника. Адам на-Сля-сах Сляскиии, Полковник, в 1770 году купил имение Незнановице с принадлежностями в Сандомирском Воеводстве. Соецкие, в прежнем Лэн-чпцком Воеводстве, пз коих Ста-нпслав в 1596 году имение Сойки, Малене и Вержбе передал во вла-дение сыновьям свопм: Ивану, Егору и Андрею. Верецкие, в прежнем Лэн-чицком Воеводстве. Из них Александр в 1702 году был поме-щпком пмения Сержня в том же Воеводстве. Вельгурские. Эварпст, в 1785 году исправлял должность Луковскаго Земскаго Коморника. Вещицкие. Карл, Подчаший Skoezynscy, w dawnem Wiel-kiem Księztwie Litewskićm. Z łych Michał -Łob Skoczyński, testamentem z roku 1748 dobra dziedziczne Ko-bylany w Województwie Brzeskiem, i Filipowicze w Powiecie Mozyrskim leżące, synowi swemu Jerzemu, oraz synom jego a swoim wnukom: Janowi, Stanisławowi i Felicyanowi, na własność zupełną przekazał. Śląscy. Kazimierz, do roku 1671 urząd Cześnika Zakroczymskiego spra wował. Adam na Slasach Śląski, Pułkownik, w roku 1770 nabył dobra Nieznanowice z przyległościami w Województwie Sandomierskiem. Sojeccy, w dawnem Województwie -Łęczyckiśm. Z tych Stanisław, w roku 1596 dobra dziedziczne Sojki, Malenie i Wierzbie, synom swoim: Janowi, Jerzemu i Andrzejowi, na własność ustąpił. Wereccy, w dawnem Województwie Łęczyckiem. Z tych Aleksander, w roku 1702 dziedziczył tamże dobra Sierznia. Wielgórscy. Ewaryst, w roku 1785 sprawował urząd Komornika Ziemskiego -Łukowskiego. Wieszczyccy. Karol, Podczaszy Część II. 97 L3


  Предыдущая Первая Следующая