Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 90Внзскиии. в 1731 году купил целую деревню Бялобржегп в Сандо-мирском Воеводстве. Станислав, Подстолий Гостынский, в 1787 го-и\ Н.ИИИДИИ.ГЬ нмением Вещице, Вольна-Рациборовска, Залесице и Пру-сшювпце в Лэнчпцком Воеводстве. Вевюровские, в прежнем Калпшском Воеводстве. Фамилип этой Гигнатий, Земский Велюнский Регент, в 1772 году продал име-ние Лигота брату своему Лаврентию. Войдзбуны плп Войзбуны, в прежнем Троцком Воеводстве. Из них Карл Войзбун был Перновскнм Столыииком и в 1772 году, в награду заслуг, получил от Короля Станислава Августа в пожизненное владевие имение Шнр-винты. Заборовские. Иван нз-За-борова Заборовский в 1758 году был Коморннком Земским Гнез-ненскнм. Иван, сын Воиитеха из-Заборова, Судья Земский Чер-скиии, в 1759 году передал имение свое Тржебуча п Милево во владение сыну своему Осипу, а в 1762 году кушил в Лпвской Земле пмепие Синолэнка, Грошки и Сточек Франциск из-Стараго-Заборова, Подсудок Сохачевский, и Осип-Непомук, Заборовские купили в Wilki, w roku 1731 nabył całkowitą wieś Białobrzegi w Województwie Sandomierskiem. Stanisław, Podstoli Gostyński, w roku 1787 dziedziczył dobra Wieszczyce, Wólkę-Racibo-rowską, Zalesice i Prusinowice v. Województwie -Łęczyckićm. Wiewiórowscy, w dawnem Województwie Kaliskiem. Z tej rodziny Ignacy, Rejent Ziemski Wieluński, w roku 1 772 dobra Ligota bratu swemu Wawrzyńcowi sprzedał. Woydzbunowie albo Woy-zbunowie, w dawnem Województwie Trockiem. Z tych Karol Woydz-bun, był Stolnikiem Parnawskim i w roku 1772 w nagrodę zasług majętność Szyrwinty. w dożywotnie posiadanie od Króla Stanisława Augusta otrzymał. Zaborowscy. Jan z Zaborowa Zaborowski, w roku 1758 sprawował urząd Komornika Ziemskiego Gnieźnieńskiego. Jan syn Wojciecha z Zaborowa, Sędzia Ziemski Czerski, w roku 1759 synowi swemu Józefowi ustąpił dobra Trzebucza i Milewo, a w roku 1762 dobra Sinołęka, Groszki i Stoczek w Ziemi Liwskiej nabył. Franciszek ze Starego-Zabo-rowa Zaborowski, Podsędek Socha-czewski, w roku 1762 dobra Zabło-tnię, a Józef Nepomucen, w roku 98


  Предыдущая Первая Следующая