Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 102Бялобрясеские, в Мазовше. Из них Воиитех в награду восн-ных заслуг иолучил в 1393 году от Князя Мазовецкаго Ивана Старшаго в вечиое владение тридцать уволок земли называемой Бя-лобржег. Потомки тогожВоиитеха, владея безпрерывно имением Бя-лобржеги, около 1651 года, стали называться от имения сего Бяло-бржескими. Францпск Бялобржес-кий, Чеспик Бржезинский в 1759 году, отдал во владение сыну своему Осипу пмение Домеховнце в Серад-ском Воеводстве. Бялопётровичи, в прежнем Велпком Княжестве Лптовском. Пз них Егор Бялопё'трович, Ловчий Лидзкий, Судья Гродский Но-вогродский, в 1780 году был Послом на Сейме от Лифляндскаго Воеводства. Бялоскурские, в прежнем Калишском Воеводстве. Яков в 1730 году был владельцем пмения Мпхальче в том же Воеводстве. Того же имени Бялоскурскиии в 174-2 году владел имением Голэмбочек в Земле Добржинскоии. Боровские. Адам в 1653 году был Сеймовым Послом. Иван в 1694- году купил имение Сарново в Добржинской Земле. Białobrześcy, w Mazowszu. Z tych Wojciech, w nagrodę czynów wojennych, od Jana, Starszego Księcia Mazowieckiego, w roku 1393 otrzymał na własność trzydzieści włók ziemi Białobrzeg zwanśj. Potomkowie tegoż Wojciecha, ciągle dziedzicząc dobra Białobrzegi, około roku 1651 od tychże, nazwisko Biało-brzeskich przyjęli. Franciszek Bia-łobrzeski, Cześnik Brzeziński, w roku 1759 dobra swoje Domiechowice w Województwie Sieradzkiem, synowi swemu Józefowi ustąpił. Białopiotrowiczowie, w dawnem Wielkiem Księztwie Litew-skićm. Z tych Jerzy Białopiotrowicz, -Łowczy Lidzki, Sędzia Grodzki Nowogrodzki, w roku 1780 był Posłem na Sejm z Województwa Inflantskiego. Białoskórscy, w dawnem Województwie Kaliskiem. Z tych Jakób, w roku 1730 dobra Michalcze tamże posiadał. W Ziemi Dobrzyńskiej inny Bialoskórski tegoż samego imienia, w roku 174-2 wieś Głęboczek dziedziczył. Borowscy. Adam, w roku 1653 był Posłem na Sejm. Jan, w roku 1694 nabył dobra Sarnowo w Ziemi Dobrzyńskiej. Franciszek, 110


  Предыдущая Первая Следующая