Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 105Земспий Познанский, в 1760 году владел нмением Маиечкн в Поз-нанском Воеводстве. Яков, в 1786 году был владельцем пме-ния Маржеицице в Серадском Вое-водстве. Конарские, в прежнем Иоз-нанском Воеводстве. Фамнлин сей Павел-Христофор в 1710 году купил нмение Гнушнно. Корзкибские, из прежняго Плоцкаго Воеводства. Адам в 1731 году владел там же имением Смардзево-Влосты и Сиегоцпно. Коссовские, в прежнем Се-радском Воеводстве. Из них Мартыи, с прозвищем Поляк Коссовский, в 1544 году владел целою деревнею Зимне Козетульские, в прежнем Мазовецком Воеводстве. Иван Скарбек-Козетульский отдал в 1635 году имение свое Козетулы сыну своему Мартыну. Крушевские. Фамплия многочисленная, в разных странах края оседлая. Иван в 1661 году купил имение Любиче и Трипуце в Гонёндзком Повете. Павел в 1738 году владел нмением Хмелево, Хмелевко, Дзержги и За- Ziemski Poznański, w roku 1760 był dziedzicem dóbr Manieczki w Województwie Poznańskiem. Jakób, w roku 1786 dobra Marzęcice, w Województwie Sieradzkiem posiadał. Konarscy, w dawnem Województwie Poznańskiem. Z tej rodziny Paweł Krzysztof, w roku 1710 dobra Gnuszyno nabył. Korzybscy, w dawnem Województwie Płockiem. Z tych Adam. w roku 1731 dziedziczył tamże dobra Smardzewo-Włosty i Sniegocino. Kossowscy, w dawnem Województwie Sieradzkiem. Z tych Marcin przydomku Polak Kossowski, w roku jeszcze 1544 był dziedzicem całkowitej wsi Zimne nazwanej. Kozietnlscy, w dawnem Województwie Mazowieckiem. Z tych Jan Skarbek Kozietulski, w roku 1635 dobra Kozietuły ustąpił synowi swemu Marcinowi. Kraszewscy. Rodzina liczna, i w różnych stronach kraju osiadła. Jan, w roku 1661 nabył dobra Lubicze i Trypucie w Powiecie Goniądz-kim. Paweł, w roku 1738 dobra Chmielewo, Chmielewko, Dzierzgi i Zacharzewo w Ziemi -Łomżyńskiej Cz«ść II. 113 15


  Предыдущая Первая Следующая