Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 131году исправлял должпость Бургра-ва Гродскаго Цехановскаго. Стоинские, из прежняго Воеводства Люблпискаго. иакпно нз-Стоеншииа СтопискШ, Судья Зем-ский Люблиискиии, в 1720 году купил город Модлиборжице, с пятью деревнями. Суходольские, в прежнем Воеводстве Люблпнском оседлые. Пз них Осип нз-Суходолов Суходольский, Подчашиии Вннницкий, в 1747 году купил имение Ставце в Повете Уржендовском. Але-ксандр пз-Суходолов Суходоль-ский, Скарбник Жнтомнрскиии, в 1763 году владел имением Пали-Kie и Милоцин. Валентин, Депу-тат Трибунала Корониаго, в 1791 году был пожалован орденом Св. Станислава. Иван и Францпск доказали права свои на графское достоинство в бывшеии Депутации Сената Царства и поименованы в спис-ке в 1824 году обнародованном, вследствие чего внесены в Дворян-ския книги. Унешовские, из прежняго Воеводства Познанскаго. Пз них Ремнгиан в 1720 году исправлял должность Бурграва Земскаго Кос-цянскаго. w roku 1741 urządBurgrabiego Grodzkiego Ciechanowskiego sprawował. Stoińscy, w dawnem Województwie Lubelskiem. Z tych Hiacynt ze Stojęszyna Stoiński, Sędzia Ziemski Lubelski, w roku 1720 nabył miasto Modliborzyce z pięcioma wsiami. Suchodolscy, xv dawnem Województwie Lubelskiem. Z tych Józef z Suchodołów Suchodolski, Podczaszy Winnicki, w roku 1747 nabył dobra Stawce, w Powiecie Urzę-dowskim. Aleksander z Suchodołów Suchodolski, Skarbnik Zytomirski, w roku 1763 był dziedzicem dóbr Palikije i Miłocin. Walenty, Deputat na Trybunał Koronny, w roku 1791 orderem Sgo Stanisława był zaszczycony. Jan i Franciszek Suchodolscy, udowodnili swoje prawa do używania tytułu Hrabiów, przed byłą Depulacyą Senatu Królestwa i są zamieszczeni na liście w roku 182i ogłoszonej; w skutek czego do Ksiąg Szlachty wpisani zostali. Unieszowscy, w dawnem Województwie Poznańskiem. Z lej rodziny Remigian, xv roku 1720 urząd Burgrabiego Ziemskiego Kościańskiego sprawował. 139


  Предыдущая Первая Следующая