Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 139Жебровские, в разиых сто-ронах и рая оседлые. Иван, Под-судок Земский Замбровскиии, владел в Коленском Повете нмением Жебры, которое в 1611 году разделили между собою сыновья его: Яков, Спмон, Пван и Станислав. Мпхапл, Генерал Его Королев-скаго Величества, владел в 1675 году поместьями Слеснн-вепкший, Маршевска и Болатовпзна в Лэн-чпцком Воеводстве. Матвей оста-вил в 1691 году в наследство сыновьям своим нмение Ниумпш-волька. Андрей-Николай на-Жеб-рах-Виржхлесе Жебровский, Писарь Земский и Судья ГродскШ Львов-ский, был в 1696 году Сеймовым Послом от Галпцкой Земли. Ка-знмир в 1758 году владел в Ломжинской Земле нмением Вон-долки-Борове. Войтех, бывший Судья Земский Стенжицкий, награж-ден в 1792 году Орденом Святаго Станислава. Zebrowscy, różne strony kraju zamieszkiwali. Jan, Poilsędek Ziemski Zambrowski, posiadał dobra Zebry z przyległościami w Powiecie Koleńskim, któremi się w roku 16 i 1 synowie: Jakób, Szymon, Jan i Stanisław podzielili. Michał, Jenerał Jego Królewskiej Mości, w r. 1675 był dziedzicem dóbr Slcsina-większe-go, Marszcwska i Bolatowizny, w Województwie -Łęczyckiem. Maciej, synom swoim: Krzysztofowi, Piotrowi i Walentemu, xv roku 1691 dobra Szumisz-wólkę w spadku pozostawił. Andrzej-Mikołaj na Zebrach-Wierzch-lesie Zebrowski, Pisarz Ziemski i Sędzia Grodzki Lwowski, w roku 1696 był Posłem na Sejm z Ziemi Halickiej. Kazimierz, w roku 1758 dobra Wądołki-Borowe w Ziemi Łomżyńskiej dziedziczył. Wojciech, były Sędzia Ziemski Stężycki, w roku 1792 orderem Sgo Stanisława zaszczycony został. 147


  Предыдущая Первая Следующая