Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 141Аркушевские, в прежнем Калишском Воеводстве. Иван в 1766 году владел там же име-нием Шиплово. Балинские, в прежней Добр-жинской Земле. Из них Яков, Подчаший той же Земли, владл поместьями Балин, Надроже, Гуль-бин, Гродзпск и другими, которые после смерти его в 1607 году разделили между собою сыновья его: Яков, Варооломей и Лука. Бартошевские, в прежней Дрогпчинской Земле. Фраициск продал в 1745 году имение Дом-брова-Токары. Белдовские, ппшущиеся из-Белдова. Из них Адам, полученное им за женою приданое обез-печил в 1662 году на имении своем Белдове, Тушинке, Вержа-нове, Жуковце и Згниле-блото. Другой Адам, сын Юрия, Скарбника Гостыискаго, владел в 1671 году имением Лагевнпки, Скотники, Мо-држевье и Брохнице в Лэнчицком Воеводстве. Белковские, в прежнем По-дляском Воеводстве. Из них Войтех-Ѳома продал в 1726 году деревню Ясёновку в Мельниц-ком Повете состоявшую. Arkuszewscy, xv dawnem Województwie Kaliskiem. Z tych Jan, xv roku 1766 dobra Szypłowo posiadał. Balińscy, w dawnej Ziemi Dobrzyńskiej. Z lej rodziny Jakób, Podczaszy tejże Ziemi, dziedziczył dobra Balin, Nadroże, Gulbin, Grodzisk i inne, które po jego śmierci syno-хѵие: Jakób, Bartłomiej i Łukasz, xv roku 1607 pomiędzy siebie rozdzielili. Bartoszewscy, xv daxvnej Ziemi Drohickiój. Z tych Franciszek, xv roku 1745 dobra Dąbroxva-Tokary sprzedaxvał. Bełdowscy, piszą się z Bełdo-xva. Z tych Adam, w roku 1662 summę posagową dla swej żony, na dobrach xvłasnych Bełdowie, Tuszyn-ku, Wierzanowie, Zukowcu i Zgni-łe-błoto zwanych, ubezpieczył. Inny Adam syn Jerzego, Skarbnika Gostyńskiego, xv roku 1671 dobra Łagiewniki, Skotniki, Modrzewie i Brochniec w Wojexvództ\vie -Łęczyc-kićm posiadał. Bełkowscy, xv daxvnem Województwie Podlaskiem. Z nich Wojciech Tomasz, dobra Jasionówkę xv Рохѵиесие Mielnickim leżące, w roku 1726 sprzedawał. 149


  Предыдущая Первая Следующая