Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 143Боровские, в разпых сторо-нах края оседлые. Маркиан, Ко-морннк Граничный Внслицкий, нро-дал в 1047 году деревню Ржухов в Сандомирском Воеводстве. Фа-биан-Воиитех и Осшгь владели в Черской Земле, первый в 1726 году селением Добржиицом, a uo-следний в 1770 году селением Ястрпиембе. Казпмир купил в 1747 году в Лэнчнцком Воевод -стве деревню Келце с участками в деревне Рушки. Воиитьх владел в 1765 году в Бржеско-Куяв-ском Воеводстве имением Кровпце, иначе Крови-Редеч называвшимся. Спгизмунд в 1766 году купил в Плоцком Воеводстве имение Хмеле-Погоржеле, которое после смерти его досталось в наследство сыновьям его Впталису и Крескен-тию. Мпхапл владел в Прусской Цровинцип нмением Дорпош, которое в 1773 году разде.шлн между собою сыновья его Оснн и Рох. Брѵдннцкие, в прежнем Плопком Воеводстве. Из них Матвеи в 1702 году владел име-иием Брудннце-вельке. Бржехвы, пиииушиеся пз-Вржонцы, в разных сторонах края проживавшие. Гавриил, Под-чаший Варшавский, в 1668 году обеспечил на имении своем Kie Borowscy, różne części kraju zamieszkiwali. Marcyan, Komornik Graniczny Wiślicki, w roku i 647 wieś Rzuchów xv Województxvie Sandomierskiem sprzedawał. Fabijan-Wojciech, w roku 1726 wieś I)o-brzyniec, a Józef xv roku 1770 xvieś Jastrzębie, xv Ziemi Czerskiej posiadali. Kazimierz, w roku 1747 wieś Kiełcc z częściami na xvsi Ruszkach w Województwie Łęczyckiem nabył. Wojciech, xv roku 1765 był dziedzicem dóbr Krowie, inaczej Krowi-Redecz zwanych, xv Wojexvództwie Brzesko-Kujawskićmpołożonych. Zygmunt, xv roku 1766 nabył dobra Chmiele-Pogorzele xv Wojexvódzlxvie Płockiem, które po nim synoxviejego Witalis i Krcscencyusz odziedziczyli. Michał, posiadał dobra Dorposz, xv Prowincji Pruskiej, któremi SIQ w roku 17"3 synoxvie jego Józef i Roch podzielili. Brudniccy, xv dawnem Woje-xvództwie Płockiem. Z tych Maciej, xv roku 1702 dobra Brudnice-хѵиеи-kie posiadał. Brzechffowie, piszą się z Wrzący i różne strony kraju zamieszki-хѵаии. Gabryel Podczaszy Warszaxv-ski, xv roku 1668 na dobrach swych Kije w Województwie Sandomier-


  Предыдущая Первая Следующая