Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 144в Сандомирском Воеводстве для костела ксендзов Кармелитов в Кра-кове суииу 3000 злотых; сыновья же его Иван, Чесник Житомирский, и Гавриил, в 1699 году, получили в наследство, после своего дяди Ивана, имеиие Рогпия, Ба-новпце, Липник, Шалаш, Засон, Латанпце, Дзялы и Недзелнска-Звыцёнж. Владпслав в 1720 году владел в Калишском Вое-водстве деревнею Хвалков. Будкевичи, в прежием Ма-зовецком Воеводстве оседлые. Из них Михаил Будкевич в 1782 году исправлял должность Бурграва грода Черскаго. Будные. Петр Будный вла-дел в 1757 году в Рожанской Земле пмением Будне. Буковские, в прежнем Плоц-ком Воеводстве. Фамилии сей Антон, Мечнпк Черниговский, в 1765 году получил в наследство иосле отца своего Ивана имение Бу-ковпце-вельке. Бышевские, в прежнем Лэн-чицком Воеводстве. Из них Ра-фаил из-Дроздова Бышевский вла-дел там же до 1727 года деревнями Котков, Бовычпи и Выдржип. Арнольд, Генерал - Лейтенант skićm położonych, summę złp. 3000 dla kościoła Księży Karmelitów w Krakowie ubezpieczył; zaś Jan, Cześnik Żytomierski i Gabryel, synowie wyżej rzeczonego Gabryela, w r. 1699 po stryju sxvym Janie, dobra Roginia, Banowice, Lipnik, Szałasz, Zasąn, -Łatanice, Działy i Niedzieliska-Zwyciąż, xv spadku odziedziczyli. Władysław, w roku 1720 dobra Cłrwałkowo w Województwie Kaliskiem posiadał. Budkiewiczowie, w daxvnćm WojexvództwieMazoxvieckiem osiedli. Z tych Michał Budkiewicz, w roku 1782 urząd Burgrabiego Grodu Czerskiego spraxvoxvał. Budni. Piotr Budny, w roku 1757 był właścicielem dóbr Budnę, w Ziemi Różańskiej położonych. Bukowscy, xv dawnem Województwie Płockiem. Z tej rodziny Antoni, Miecznik Czerniechowski, xv roku 1765 dobra Bukowice-wiel-kie i małe, po ojcu swym Janie odziedziczył. Byszewscy, xv dawnem Woje-xvództxvie ięczyckiem. Z tych Rafał z Drozdoxva Byszewski, do r. 1727 posiadał tamże dobra Kotkóxv, Bowy-czyn i Wydrzyn. Arnold, Jenerał-Lejtenant Wojsk Polskich, Orderu 152


  Предыдущая Первая Следующая