Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 145Польскпх войск и Кавалер ордена Святаго Станислава, в 4 790 году награжден Орденом Белаго Орла. Ѳома, Регент Земский Лэнчицкий, был в 4 794 году Сеймовым По-слом тогож Воеводства. Арнольф из-Дроздова Бышевский, наследо-вав в 4 755 году посте отца своего Франциска в Серадском Воеводстве нмение Воля - Свиненка в Стемплёв, уступил оное во вла-дение родному брату своему Семену. Хагаские, в прежнем Плоц-ком Воеводстве. Из них Яков получпл в 4 767 году в наследство после отца своего Николая пме-ние Схабаево. Хелстовские, в прежнем Равском Воеводстве. Из них Яков, Флориан и Фраициск разделили между собою в 4 72 4 году полученное ими в наследство после отца их Лаврентия пмьние Янушево, Залесье и Камённа. Хмелевские, иначе Хмелёв-ские. Ѳаддей ХмЬлевскиии владел в 4 763 году в Закрочимской Земле пмением Хмелеве. Лаврентий из-Хмелева Хмелёвский, в 4 775 году исправлял должность Подча-шаго Равскаго. Хылевские. Лев, Хорунжий короннаго войска, возведен в дво- Śgo Stanisława Kawaler, xv г. 4 790 orderem Orła Białego zaszczycony został. Tomasz, Rejent Ziemski -Łęczycki, w roku 4 794 był Posłem na Sejm z tegoż Województwa Arnolf z Drozdowa Byszexvski, xv roku 4 755 dobra Wolę-Swiniecką i Stemplów xvWojewództxvie Sieradzkiem, po ojcu sxvym Franciszku odziedziczone, bratu rodzonemu Szymonoxvi na własność ustąpił. Chamscy, xv dawnem Woje-xvództxvie Płockiem. Z nich Jakób, xv roku 1767 odziedziczył po swym ojcu Mikołaju dobra Schabajewo. Chełstowscy, xv dawnem Wo-jexvództwie Rawskiem. Z tej rodziny pochodzący: Jakób, Floryan i Franciszek, xv roku 4 724 podzielili się dobrami Januszexvo, Zalesie i Ka-mionne, po ojcu ich Wawrzyńcu na siebie spadłemi. Chmielewscy albo Chmielowscy. Tadeusz Chmielewski, xv roku 1 763 posiadał dobra Chmielexvo xv Ziemi Zakroczymskiej, Wawrzyniec z Chmielowa Chmielowski, xvr. 4 775 urząd Podczaszego Rawskiego sprawował. Chylewscy. Leon, Chorąży w Wojsku Koronnem, uchwałą Sejmu Część II. 153 20


  Предыдущая Первая Следующая