Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 147имением Пршилуски и Дзевёнтки. Степан в 1756 году исправлял должность Скарбника Овруцкаго. Добрские. Владислав и Адам владели в Лэнчицком Воеводстве, первый в 1696 году имением Добра, а второй деревнями Радзынь, Новавесь и Пётркувек. Иван вла-дел в Плоцком Воеводстве име-нием Крашево, Гацулки и Славен-цин, которое после его смерти в 1726 году разделили между собою сыновья его Михапл, Иван и Станислава Андрей исправлял в 1774- году должность Регента Млав-скаго. Домарадекие, в прежнем Бржеско-КуявскомВоеводстве. Из них Андрей-Иван в 1713 году владел там же деревнею Опарувек. Домашевские, пншущиеся из-Домашевницьи, в прежнем Сандо-мирском Воеводстве оседлые. Из них Яков в 1683 году купил имение Сухе-Сокольникп. Стани-слав, Ловчий Луковский, владел селением Домбрувка - Подленжна, которое в 1700 году сыновья его: Фраициск, Подстолий Луковский, Войтех и Иван разделили между собою. Дронговские, в прежнем Подляском Воеводстве. Яков, jewództwie Brzeskiem. Stefan, хѵго-ku 1756 urząd Skarbnika Owruckie-go sprawował. Dobrscy. Władysław, xv roku 1696, xvie.ś zwaną Dobra, zaś Adam trzy wsie, to jest: Radzyń, Nową-xvieś i Piotrkówek, xv Województwie Łęczyckiem posiadali. Jan, był dziedzicem dóbr Kraszewa, Gacułty i Sławęcina, xv Województwie Płockiem, które xv roku 1726 po jego śmierci, synowie: Michał, Jan i Sta-nisław pomiędzy siebie rozdzielili. Andrzej, xv roku 1774- urząd Rejenta Mławskiego sprawował. Domaradzcy, w dawnem Wo-jewództwie Brzesko - Kujawskiem. Z tych Andrzej Jan, w roku 1713 całą wieś Oparówek tamże dziedziczył. Domaszewscy, w dawnem Województwie Sandomierskiem osiedli i piszą się z Domaszexvnicy. Z nich Jakób, xv roku 1683 nabył dobra Suche-Sokolniki. Stanisław, Łowczy Łukowski, był dziedzicem dóbr Dąbrówki- Podłężnćj, którą w roku 1700 synowie jego: Franciszek Podstoli Łukoxvski, Wojciech i Jan pomiędzy siebie podzielili. Drą^owscy, xv dawnem Wo-jexvództwie Podlaskióm. Jakób, w ro- 156


  Предыдущая Первая Следующая