Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 149Дзенцельские, в прежнем Бржеско - Куявском Воеводстве. Из них Варооломей, Чесник Ра-дзеевский, купил в 1770 году имение Паневко. Дзенгелевские. Матвей пс-правлял в 1669 году должность Подвоеводзаго Плоцкаго. Другой Матвей Дзенгелевский владел в 1756 году в Плоцком Воеводстве имением Добренице и Тлухово. Войтех, в 1781 году, исправлял должность Коморника Земскаго Вон-соскаго. Гашинские, в прежнем Кра-ковском Воеводстве. Из них Францпск пз-Гашина Гашинский, владел в 1696 году имением Полянка-нисша и высша. Глинские, в прежнем Плоцком Воеводстве. Из них Антон в 1723 году уступил во владение брату своему Генриху имение Ро-мока. Голянские, в прежней Закро-чимской Земле. Фамилии сей Людо-вик - Феликиан купил там же в 1791 году три деревни: Залуски, Здунов и Гостолин. Голаские или Голавские, в прежнем Люблинском Воевод-стве. Из них Маркиан владел Dzięcielscy, xv dawnem Województwie Brzesko - Kujawskiem. Z tych Bartłomiej, Gzesnik Radziejowski, nabył xv roku 1770 dobra Paniewko. Dzięgielewscy. Maciej, w roku 1669 urząd Podwojewodzego Płockiego sprawował. Inny Dzięgie-lewski tegoż imienia, xv roku 1756 był dziedzicem dóbr Dobrenice i Tłuchowo, w Województwie "Płockiem. Wojciech, xv roku 1781 urząd Ko mornika Ziemskiego Wąsoskiego spraxvował. Gaszyńscy, xv dawnem Województwie Krakoxvskiem. ZtychFran ciszek z Gaszyna Gaszyński, w roku 1696 był dziedzicem dóbr Polanki niższej i wyższej. Glińscy, xv dawnem Województwie Płockiem. Z nich Antoni, w roku 1723 dobra Romoka, ustąpił na własność zupełną bratu sxvemu Henrykowi. Golańscy, w dawnej Ziemi Zakroczymskiej. Z tej rodziny Ludwik Felicyan, w roku 1791 nabył tamże trzy xvsie: to jest, Załuski, Zdunów i Gostolin. Gołascy albo Goławscy, w dawnem Województwie Lubelskiem. Z tych Marcyan, był dziedzicem dóbr 158


  Предыдущая Первая Следующая