Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 152подписался на выборах Воеводства Сандомнрскаго. Янковские. Пвап владел в 1643 году в Ломжинской Земле нмением Яиков-Млодзянов. Воии-тех в 1700 году, а Степаии в 1748 году владели в Бржеско-Ку-явском Воеводстве поместьями Смельник - горный и половиною Смельника- дольнаго. Яновские, в прежнем Плоц-ком Воеводстве. Из них Сте-пан на-Япове Яновский, Ловчий Земли Рожанской, купил там же в 1701 году имение Лексино-Кем-па и Бялобржеги. Яроцинские, в прежнем Ка-лншском Воеводстве Лаврентиии в 1723 году продал деревню Кембло-во в Пыздрском Повете. Ясликовские, в прежнем Люблннском Воеводстве. Иван Казпмир пз-Яслпкова Яслпковский владел там же в 1690 году пме-нием Выгнаиовице. Ястршембские, в прежнем Сандомнрском Воеводстве. Из них Яков, Скарбнпк Луковский, владел в 1758 году селением Островце. Ежевские, в прежнем Плоц-ком Воеводстве Оспп на-Ежеве Suffragia z Województwem Sandomierskiem podpisał. Jankowscy. Jan, wroku 1643 dobra Janków-Młodzianów w Ziemi Łomżyńskiej dziedziczył. Wojciech, w roku 1700, a Stefan, w r. 1748 dobra Smielnik-górny i połowę dóbr Smielnika dolnego, w Województwie Brzesko-Kujawskiem posiadali. Janowscy, w dawnem Województwie Płockiem. Z tych Stefan na Janowie Janowski, Łowczy Ziemi Różańskiej, w roku 1701 nabył dobra Lexyno-Kempa i Białobrzegi. Jarocińscy, w dawnóm Województwie Kaliskiem. Z nich Wawrzyniec, wr. 1723 dobra Kembło-wo w Powiecie Pyzdrskim sprzedał. JaśTikowscy, xv daxvnem Wo-jewództxvie Lubelskiem. Tam Jakób Kazimierz z Jaślikoxva Jaślikowski, xv roku 1690 dobra Wygnanowice posiadał. Jastrzębscy, xv dawnem Wo-jexvództxvie Sandomierskiem. Z tych Jakób, Skarbnik Łukowski, xv roku 1758 był dziedzicem dóbr Ostrowce. Jeżewscy, w dawnem Województwie Płockiem. Z nich Józef na Część II. 161 21


  Предыдущая Первая Следующая