Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 154продали в 1737 году брату своему Семеиу наследованное ими в Сан-домнрском Воеводстве после отца их имение Боксыце и Славенчице. Миханл, Хорунжиии Земли Рожай-екоии, в 1754- году был избран Сеймовым Послом от той же Земли. Каетан-Алексей купил в 1755 году в Бржеско-Куявском Воеводстве именис Рогалнн и Гра-дово Антон владел в 1755 году в Цехановской Земле имением Конаржево-Скурже. Фелнкиан вла-дел в 1758 году в Плоцком Воеводстве нмением Осечек. Карсницкие, в прежней Великой Польше, ПИШУТСЯ пз-Карсниц с прозвнщем Фундамент. Фами-лии сей родные братья: Францнск, Юриии, Пван Войский Остршсшов-ский, Станислав Ловчиии Земли Вс-люнекой и Андрей Карсницкие раз-делилн между собою в 1710 году отцовское нмение Доманин, Кержно, Ютржков и Лубчина. Яков ку-пнл в 1758 году в Серадском Воеводстве имение Остролэнку. Петр- Францнск Подчаший Ве-люнский владел в 1774- году в Калншском Воеводстве пмением Рождзалы. Людовнк Подкомориии Велюнской Земли в 1780 году был назначен в должность Каш-теляна Велюнскаго. Яцек, Старо- dali bratu swemu Szymonowi, dobra po ojcu odziedziczone Вохусе i Sła-węczyce w Województwie Sandomierskiem leżące. Michał, Chorąży Ziemi Różańskiej, w roku 1754 Po słem na Sejm z tejże Ziemi był obranym Kajetan Аиеху, w roku 1755 nabył dobra Rogalin i Gradowo w Województwie Brzesko - Kujawskiem. Antoni, w roku 1755 dobra Kona-rzewo-Skurze w Ziemi Ciechanowskiej posiadał. Felicyan, w roku 1758 dobra Osieczek w Województwie Płockiem dziedziczył. Karśniccy, w dawnej Wielkopolsce z Karśnic się piszą i przydomku Fundament używają Z tych Franciszek, Jerzy, Jan Wojski Ostrze-szowski, Stanisław Łowczy Ziemi Wieluńskiej i Andrzej, bracia rodzeni Karśniccy, w roku 1710 dobra Domanin, Kierzno, Jutrzków i -Lubczynę po ojcu odziedziczone, między siebie rozdzielili. Jakób, w r. 1758 nabył dobra Ostrołękę w Województwie Sieradzkiem. Piolr-Franciszek, Podczaszy Wieluński, w roku 1774 dobra Rożdzały w Województwie Kaliskiem posiadał. Ludwik, Podkomorzy Ziemi Wieluńskiej, w r. 1780 nominacyę na urząd Kasztelana Wieluńskiego otrzymał. Jacek, Starosta Piaskowski, w roku 1789 orderem 1G3


  Предыдущая Первая Следующая