Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 157Кршесимовские, в прежнем Сандомнрском Воеводстве. Андрей пз-Кршеспмова Кршесимовский, Че-сник Добржинский, продал в 1741 году имение свое Улановнце. Квятковские, в прежней Варшавской Земле. Осип Квят-ковский, Скарбннк Трембовельский, владел в 1774- году деревнею Лютковка. Лесинские, в прежней Нурской Земле. Из них Иван купил там же в 1687 году имение Корчувка. Лиговские, в прежней Доб-ржинской Земле. Ѳома Лпговский владел в 1762 году поместьями Кукова и Грабовец. Лютомирские, в прежнем Плоцком Воеводстве. Пз них Францпск в 1767 году владел имением Квасеборжино и Брелькп. Лысаковские. Иван Лыса-ковский продал в 1723 году деревню свою Уменцино-Реткп, в Це-хановской Земле. Махчинские, прежде Мах- цинские. Фамнлин этой Пвап в 1712 году владел в Добржинской Земле селением Бонтково Езё'рне. Krzesimowscy, xv dawnem Województwie Sandomierskiem. Z tych Andrzej z Krzesimowa Krzesimow-ski, Cze.śnik Dobrzyński, w roku 1741 sprzedał dobra swoje Ułauo-wice. Kwiatkowscy, xv dawnej Ziemi Warszawskiej. Józef Kwiatkowski, Skarbnik Tręboxvelski, xv roku 1774 był xvlaścicielem wsi Lut-kówki. Lesińscy, xv dawnej Ziemi Nurskiej. Z nich Jan, xv roku 1687 nabył tamże dobra Korczóxvkę. Ligowscy, xv daxvnej Ziemi Dobrzyńskiej. Tomasz Ligowski, xv roku 1762 był dziedzicem dóbr Кикохѵа i Graboxvca. Lutomirscy, xv dawnem Województwie Płockiem. Z tych Franciszek, xv roku 1767 dobra Kxvasie-borzyno i Brelki posiadał. Łysakowscy. Jan -Łysakowski, w roku 1723 sprzedał wieś dziedziczną Umięcino-Retki, xv Ziemi Ciechanowskiej leżącą. Machczyńscy dawniej Mach-cińscy. Z tej rodziny Jan, xv roku 1712 był dziedzicem xvsi Bątkowo-Jeziorne xv Ziemi Dobrzyńskiej. 166


  Предыдущая Первая Следующая