Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 160Милевские. Семеи Мплев-ский исправлял до 1641 года должность Подсудка Земли Ломжпнской, а Адам в 1715 году был Вой-скпм той же Земли. Яков влэдел в 1718 году в Добржинской Зе-мле имением Осек. Ѳома в 1773 году владел в Цехановской Земле поместьем Хелхы-Хабдзино. Мойковские, в прежнем По-дляском Воеводстве. Пз ннх Яков владел в 1738 году деревнею Вплины-Русь. Морхоновичи. МихаилМор-хоновпч в 1738 году продал име-ние Воргале. Моссаковские. Иван Мос-саковский и Лаврентий, Бурграв Гродский Плоцкий, владели: первый в Земле Добржинской пмением Жале в 1701 году, a последний в Плоцком Воеводстве пмением Самборж в 1746 году. Мыс ыровичн, в прежнем Киевском Воеводстве. Из них Яков, Скарбннк Житомирский, уступил в 1733 году имение свое Тымянковце Ивану Катерли. Мыстковские. Иван Мыст-ковский был в 1654 году Комор-нпком Бельской Земли. Milewscy. Szymon Milewski, do roku 1641 urząd Podsędka Ziemi Łomżyńskiej, a Adam, xv roku 1715 urząd Wojskiego tejże Ziemi spra-wował. Jakób, w roku 1718 dobra Osiek xv Ziemi Dobrzyńskiej posiadał. Tomasz, w roku 1773 dobra Ghełchy-Chabdzino w Ziemi Ciechanowskiej dziedziczył. Moykowscy, xv dawnem Wo-jexvództwie Podlaskiem. Z tych Jakób, w roku 1738 wieś Wiliny-Ruś posiadał. Morchonowiczowie. Michał Morchonowicz, xv roku 1738 sprzedawał dobra Worgale. Mossakowscy. Jan Mossakoxv-ski, w roku 1701 dobra Załe xvZie-mi Dobrzyńskiej, a Wawrzyniec Bur-grabia Grodzki Płocki, w roku 1746 dobra Samborz, xv Wojexvódzlwie Płockiem posiadali. Mysyrowiczowie, w daxvnem Wojexvództxvie Kijowskiem. Z tych Jakób Mysyrowicz, Skarbnik Żytomierski, w roku 1733 dobra Ty-miankowce, Janowi Katerli ustąpił. Mystkowscy. Jan Mystkowski, był w roku 1654 Komornikiem Ziemi Bielskiej. Сгс.4с И. 169 22


  Предыдущая Первая Следующая