Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 162году Войским - Мнеиишим Земли Стенжицкой, сын же его Игнатий купил в 1788 году в Люблин-ском Воеводстве деревни Борова и Кудлов. Нововейские и Нововеские. Пз них Андрей и Ѳома Ловчий Земли Вышогродской владели в той же Земле поместьямн, первый Фа-ленцпно и Фаленцннко в 1 710 году, a последний Воровице, Шасты иГас-впско в 1767 году Андрейв1733 году после смерти Короля Польскаго Августа II пзбран был Судьею Каитуровым Ломжинсьой Земли. Пван-Казнмир на-Новей-всп Но-вовеский, Подчаший Буский, в 1736 году купил в Ломжинской Земле номестья: Хмелево, Зыхаржево, Корыткп, Домбровка, Дзержки и Сулимы. Обннские, в прежней Нурской Земле. Пз них Франциск, Че-сник Галицкий, купил в 1735 году, имение Радзишево-старе, которое в 1781 году разделпли между собою сыновья его Игнатий, Казимир и Осип. Осецкие. Андрей Осецкиии, Ловчиии Пновроцлавский, владел в 1692 году в Калншском Воевод-стве вмением Зеленец. Яков владел в Плоцком Воеводстве 1784 Wojskim mniejszym Ziemi Stężyckiej; syn jego Ignacy, nabył w roku 1788 dobra Borowe i Kudłów w Województwie Lubelskiem. Nowowiejscy i Nowowie-scy. Z tych Andrzej, wroku 1710 dobra Falęcino i Falęcinko, a Tomasz Łowczy Ziemi Wyszogrodzkiej, wroku 1767 dobra Worowice, Szasty i Gajewisko, w Ziemi Wyszogrodzkiej leżące posiadali. Andrzej, wroku 1733 po śmierci Króla Augusta II, obrany był Sędzią Kapturowym w Ziemi Łomżyńskiej. Jan-Kazi-mierz na Nowej-wsi Nowowieski, Podczaszy Buski, w roku 1736 nabył dobra Chmielewo, Zycharzewo, Korytki, Dąbrówka, Dzierzgi i Sulimy w Ziemi -Łomżyńskiej. Obniscy, w dawnej Ziemi Nur-skiej". Z tej rodziny Franciszek, Cze-śnik Halicki, w roku 1735 nabył dobra Radziszewo-stare, które w roku 1781 synowie jego Ignacy, Kazimierz i Józef, między siebie rozdzielili. Osieccy. Andrzej Osiecki, -Łowczy Inowrocławski, w roku 1692 posiadał dobra Zieleniec w Województwie Kaliskiem. Jakób, był dziedzicem dóbr Kłaki, Witosławice, 171


  Предыдущая Первая Следующая