Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 165ской Земле. Из ишѵь Иван Про-кулп купил там же в 1767 году имение Гнжице. Пршедпелские, в прежнем Плоцком Воеводстве. Петр Яко-влев сын Пршедпелский в 1700 году владел имением Пршедпелце, а Петр Ннколаев сын в 1741 году имением Влосты и Келбасы. Псарские, в прежнем Серад-ском Воеводстве. Из них Францнск пз-Псар Псарский, купил в 1726 году поместья: Цешановп-це, Данишевице и Зможна-воля, а в 1745 году Порадзов и Гавлови-це. Бонавентура из-Псар Псар-ский владел в 1772 году в Сан-домирском Воеводстве поместьями Крассов и Подлазе. Пщулковские, в прежнем Подляском Воеводстве. Из них Гаспарий оставил в наследство сы-новьям своим Владиславу и Бал-тазару в Мелышцком Повете се-ление Конце, которое они в 1726 году продали. Рембишевские, в прежней Ломжинской Земле. Нз них Яков Рембишевский, владел в 1670 году поместьями Рамбишево-Зегадлы, Скудзяки, Щодрухы, Залесе и Вру-бле; потомки его около 1750 года стали называться Рембишевскими. Wieluńskiej. Z tych Jan Prokuli, w roku 1767 nabył tamże dobra Giżyce. Przedpełscy, w dawnśm Województwie Płockiem. Z tej rodziny Piotr syn Jakóba Przedpełski, xv roku 1700 dobra Przedpełce, a Piotr syn Mikołaja, xv roku 1741 dobra Wło-sty i Kiełbasy posiadali. Psarscy, xv dawnem Wojexvódz-twie Sieradzkiem. Z tych Franciszek z Psar Psarski, xv roku 1726 dobra Cieszanowice, Daniszewice i Zmożną-wolę, a xv roku 1745 dobra Poradzów i Gawłoxvice nabył. Bonaxventura z Psar Psarski, xv roku 1772 dobra Krassów i Podłazie, xv Województwie Sandomierskiem posiadał. Pszczółkowscy, xv daxvnćm Województwie Podlaskiem. Z tej rodziny Kacper, zostawił synom swoim Władysławowi i BaItazaroxvi, xvieś Kopce xv Рохѵиесие Mielnickim, którą ciż w roku 1726 sprzedali. Rembiszewscy, xv dawnej Ziemi Łomżyńskiej. Z tych Jakób Ram-biszewski, w roku 1670 dobra Ram-biszexvo-Zegadły, Skudziaki, Szczo-druchy, Zalesie i Wróble posiadał; zstępni tegoż około roku 1750 Rein-biszexvskimi nazywać się zaczęli. 174


  Предыдущая Первая Следующая