Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 166Роговские. Хрпстофор в 1520 году разделил между сыновьями свопмп Иваном, Николаем и Павлом поместья Вержбе, Бро-новнце, Равнче и часть деревни Рогова в тогдашней Равской Земле, обращенной в последствии в Рав-ское Воедодство. Мелхиор владел в 1684 году в Визской Земле пмением Носки, Снетнз и Перки-Буенки. Казимир в 1701 году владел в Подляском Воеводстве поместьями. Тршаскп, Гржпмалы, Рогово-Плюты и Хылины. Роткевичн, в прежнем Кра-ковском Воеводстве. Из них Осип купил там же в 1803 году имение Крочице с пятью смежными деревнями; он же исправлял разныя должности, как то: Краков-скаго Воеводскаго Советника, Мар-шалка Шляхты и Судьи Мироваго Суда Пвлицкаго Повета. Во внима-нии к заслугам его ВЫСОЧАЙШЕ по-велено было документы представленные им в доказательство вла-дения имением Крочице с 1803 года, считать соответствующнмп за-конам 1836 и 1839 годов о дво-рянстве в Царстве Польском. Рудницкие. Казимир, Ловчий Черниговский, купил в 1765 году в Бржеско-Куявском Воеводстве Rogowscy. Krzysztof, w roku 1520 dobra Wierzbie, Bronowice, Rawicze i części wsi Rogowa, w ówczesnej Ziemi Rawskiej, a póżniśj w Województwie Rawskiem leżące, pomiędzy synów swoich: Jana, Mikołaja i Pawła rozdzielił. Melchior, w roku 1684 był dziedzicem dóbr Noski, Snietna i Perki-Bujenki w Ziemi Wizkiej. Kazimierz, wrokul701 dobra Trzaski, Grzymały, Rogowo-Pluty i Chyliny w Województwie Podlaskićm posiadał. Rotkiewiczowie, w dawnśm Województwie Krakowskiem. Z tych Józef, w rokę 1803 nabył tamże dobra Kroczyce wraz z pięcioma przy-ległemi wsiami, tenże sam sprawował różne urzędy: był Radcą Wojewódzkim Krakowskim, Marszałkiem Szlachty i Sędzią Pokoju Powiatu Pi-lickiego. NAJJAŚNIEJSZYCESAKZ iKKÓL, uwzględniając zasługi Józefa Rotkiewicza, rozkazał upoważnić Heroldyę Królestwa, do przyjęcia od niego dowodów posiadania dóbr Kroczyce od roku 1803, za odpowiadające warunkom Prawa o Szlachectwie, w latach 1836 i 1839 dla Królestwa wydanego. Rudniccy. Kazimierz Łowczy Czerniechowski, w roku 1765 nabył dobra Mietlicę w Województwie 1 75


  Предыдущая Первая Следующая