Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 167имение Метлицу. Лнтон произве-дее 1825 года в Полковники по корпусу Артиллерип и Инженеров бывшпх Польских войск, и при-том доказал в Волынской Дворянской Депутации, что предки его употребляли герб Ястршембец. Сарновские. Яков Сарнов-ский купил в 1759 году в Поз-нанскомВоеводстве имение Добчии. Игнатий в 1782 году владел в Нурском Повете поместьями Ус-цяиек, Демблянка, Гудоше, Годле-во и Лубы. Сасиновские. Пван Сасп-новский владел в 1694- году в Гонёндзком Повете имением Твор-ки-Лёнги. Сендзиковские, в прежнем Мазовецком Воеводстве. Из них Яцек в 1760 году владел в Вон-совском Повете деревнею Кржн-восток. Сементковекие, или Семент-ковские. Из них Антон, Писарь Земский Серадский и Депутат на Коронном Трибунале, награжден в 1788 году орденом Св. Станислава. Матвей Семёнтковский в 1732 году владел в Добржинской Земле имением Любовец, а по- Brzesko-Kujawskiem. Antoni, w roku 1 825 pozyskał nominacyę na Podpułkownika w Korpusie Artylleryi i Inżenierów byłego Wojska Polskiego, oraz udowodnił wywodem przed Deputacyą Szlachecką Gubernii Wołyńskiej dopełnionym, że jego rodzina herbu Jastrzębiec używała. Sarnowscy. Jakób Sarnowski, wroku 1759 nabywał dobra Dob-czyn w Województwie Poznańskiem. Ignacy, wroku 1782 był dziedzicem dóbr Uścianek, Dębianka, Gudosze, Godlewo i-Łuby w Powiecie Nurskim. Sasinowscy. Jan Sasinowski, w roku 169i dobra Tworki-Longi w Powiecie Goniądzkim posiadał. Sędzikowscy, w dawnem Województwie Mazowieckiem. Z tych Jacek, dziedziczył w roku 1760 dobra Krzywostok w Powiecie Wąs-sowskim. Siemiątkowscy albo Siemiątkowscy. Z tych Antoni, Pisarz Ziemski Sieradzki, i Deputat na Trybunał Koronny, w roku 1788 orderem Sgo Stanisława zaszczycony został. Maciej Siemiątkowski, w roku 1732 był dziedzicem dóbr Lubowiec w Ziemi Dobrzyńskiej, a jego zstępni 176


  Предыдущая Первая Следующая