Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 169Павел продал в 1733 году пме-ние Опатовец; внук же его, во время малолетства лишенный пмения своими родными, прпнужден был заниматься ремесленным делом, что влекло тогда за собою утрату дворянства, u в таком положенин назвался от прозвища отца своего Анасик, Анасннскпм. Достпгеув совершенполетия, онподал в 1776 году протест протпвь деииствия род-ных своих, ограждая права свои как на дворянство, так и на нме-ние следовавшее ему от деда его Павла Соколыинцкаго. Ѳома Соколь-ницкиии владел в 1750 году теи же самым пмением Онатовец. Ѳедор Сокольннцкий, сын Якова Войскаго Плоцкаго, купил в 1772 году поместье Сокольники. Старчевские. Антон в 1 738 году владел в Плоцком Воевод-стве имением Стршешсво-вельке. Фелпкиан, Капитап Регимента Коронной Гвардии, выбран в 1784 году в Сеймовые Послы от Се-радскаго Воеводства. Струпчевские, в прежнем Иновроцлавском Воеводстве. Из них Матвей псправлял в 1567 году должность Коморника Земскаго Добржинскаго Стршелецкие, в прежней Paweł, w roku 1733 sprzedał dobra Opatowiec; wnuk zaś jego będąc w małolelności przez swą rodzinę wydziedziczony, zmuszony był trudnić się rzemiosłem (a co w ówczas abu-sum nobilitatis za sobą pociągało) i w tein położeniu od przydomku przez ojca używanego Anasik, Ana-sińskim się nazwał. Przyszedłszy do pełnoletności, w roku 1776 zaniósł Manifest przeciwko swój rodzinie, zabezpieczając prawa swoje, tak do Szlachectwa jako i majątku po dziadzie swym Pawle Sokolnickim dla siebie przynależnego. Tomasz So-kolnicki, w roku 1750 też same dobra Opatowiec dziedziczył. Teodor Sokolnicki, syn Jakóba Wojskiego Płockiego, w roku 1772 nabył dobra Sokolniki. Starczewscy. Antoni, w roku 1738 dobra Strzeszewo-wielkie w Województwie Płockiem posiadał. Felicyan, Kapitan Regimentu Gwar-dyi Koronnej, w roku 178i Posłem na Sejm z Województwa Sieradzkiego był obranym. Strupczewscy, w dawnem Województwie Inowrocławskiśm. Z tych Maciej, w roku 1567 sprawował urząd Komornika Ziemskiego Dobrzyńskiego. Strzeleccy, w dawnej Wielko- 178


  Предыдущая Первая Следующая