Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 171Свёнтецкие, в прежней Це-хановской Зсмле. Станислав Свён-тецкий в 1751 году введен во вла-дение нмением Госцимино-Завады. Свенцицкие. Войтех Свен-цпцкий, в 1726 году, отдал во вла-дение сыну своему Гавриилу, Бур-граву Гродскому Бобровнпцкому, по-местья Бабц, Вёнчанки и Вольна в Добржннской Земле. Андрей из-Кремпы-и-Свенцпцы Свенцнц-кий, Судья Земский Сандомирский, купил в 1774- году в том же Воеводстве имение Жджары и На-доле. Оеип, Ловчий Опочпнский, в 1776 году был Коммиссаром для решения споров происшедших насчет владения имением Бенен-дзице. Войтех, Подстолий Вислнц-кий, в 1776 году присутствовал на Сейме в качестве Посла Сан-домнрскаго Воеводства. Щепковские, пропсходят от Войтеха, Товарища Гусарской роты, которому Сеймовым Постановле-нием 1685 года дозволено пользоваться дворянскими преимуществами. Шимонские, в прежнем Равском Воеводстве. Из них Станислав купил там же в 1781 году иоместья Рожкова-воля, Езер-жец и Рудки. Swiąteccy, w dawnej Ziemi Ciechanowskiej. Stanisław Swiątec-ki, w roku 1751 wprowadzony został w posiadanie dóbr Gościmino-Zawady. Święciccy. Wojciech Święcicki, w roku 1726 dobra Babć, Wią-czanki i Wólkę w Ziemi Dobrzyńskiej synowi swemu Gabryelowi, Bur-grabiemu Grodzkiemu Bobrownickie-mu, na własność ustąpił. Andrzej z Krempy i Swięcicy Święcicki, Sędzia Ziemski Sandomierski, w roku 1774- nabył w temże Województwie dobra Zdżary i Nadole. Józef, Łowczy Opoczyński, w roku 1776 był Kommissarzem do rozsądzenia sporów o posiadanie dóbr Bieniędzice zaszłych. Wojciech, Podstoli Wiślicki, w roku 1776 zasiadał na Sejmie, jako Poseł z Województwa Sandomierskiego. Szczepkowscy, pochodzą od Wojciecha, Towarzysza Roty Usar-skiej, który wr. 1685 przez Uchwałę Sejmową do używania przywilejów szlacheckich był przypuszczony. Szymońscy, w dawnem Województwie Rawskićm. Z tych Stanisław, w roku 1781 nabył tamże dobra Rożkową-wolę, Jezierzec i Rudki. 180


  Предыдущая Первая Следующая