Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 173году имением Чаржасте-Ходубки Богу елась в 1688 году владел в Сандомирском Воеводстве име-нием Янушовпце, а Осип в 1768 году в Великой Польше имепием Рыбово. Вавровские, в прежнем Плоц-ком Воеводстве. Степан Вавров-ский владел там же в 1732 году имением Ваврово. Вондолковские, в прежней Ломгкинскоии Земле. Из них Вар-ѳоломей, Коморник Земский Зам-бровский, назначен в 1746 году Писарем тогож Повета. Вержбицкие. Марк Вержбиц-кий в 1665 году владел в Рус-ском Воеводстве поместьями Уяз-дов, Мосцик, Вержбица и Рудннк. Иван Варооломеев сын обеспе-чил в 1739 году на именип своем Госцпно - Карпенцино в Плоцком Воеводстве, приданое взятое им за женою Мариею Бомбалпцкою. Кази-мир, сын Ивана Хорунжаго Жи-томпрскаго, отдал в 174-3 году имение свое Бобы-мнейше, иначе Моняки называемое, в Люблинском Воеводстве брату своему Якову. Антон был в 1759 году Бургра-вом Грода Лпвскаго, а Иван в 1761 году Коморником Земским Ломжинским. siadali. Bogusław, w roku 1688 był dziedzicem dóbr Januszówice w Województwie Sandomierskiem. Józef, w roku 1768 dobra Rybowo w Wiel-ko-Polsce dziedziczył. Wawrowscy, w dawnem Województwie Płockiem. Stefan Wa-wrowski, posiadał w roku 1732 dobra Wawrowo w temże Województwie położone. Wądołkowscy, w dawnej Ziemi -Łomżyńskiej. Z tych Bartłomiej, Komornik Ziemski Zambrowski, w roku 1 746 na urząd Pisarza tegoż Powiatu posunięty został. Wierzbiccy. Marek Wierzbicki, w roku 1665 był dziedzicem dóbr Ujazdowa, Mościka, Wierzbicy i Rudnika w Województwie Ruskiem. Jan syn Bartłomieja, w roku 1739 na dobrach swoich Gościno Karpię-ciuo, w Województwie Płockiem leżących, summę posagową dla żony *swej Maryanny Bombalickićj zabezpieczył. Kazimierz syn Jana, Chorążego Zytomirskiego, dobra Boby mniejsze, inaczej Moniaki zwane, w Województwie Lubelskiem położone, w roku 1743 bratu swemu Ja-kóbowi, na własność ustąpił. Antoni, był w roku 1759 Burgrabią Grodu Liwskiego, a Jan, wroku 1761 Komornikiem Ziemskim Łomżyńskim. 182


  Предыдущая Первая Следующая