Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 175кому. Адам, сын Карла Подстолия ииновроцлавскаго, владел в 1763 году в Лэнчпцком Воеводстве име-нием Ктеры, Зеленев и Оссендо-вице. Пван в 1765 году владел в Нурской Земле поместьями Жа-бенице, Туржно, Суха, Жджарек, Милевице и Ольшево. Вольские, в прежнем Сан-домирском Воеводстве. Пз нпх Степан в 1759 году псправлял должность Субделегата Грода Радом -* скаго. Выдзги, в прежнем Белз-ском Воеводстве. Из них Ми-хаил Выдзга Земский Судья и Антон Стольник Грабовецкий были па Сейме 1764 года Послами от тогож Воеводства. Ѳома Выдзга, Коммисар Гражданско-военный Воеводства Белзскаго, получнл в 1791 году орден Св. Станислава. Выковские, в прежней Мазо-вии. Борута, Хорунжий Ломжинский, в 1450 году получил во владение от Болеслава Князя Мазовецкаго селение Выково; потомки его Бору-ты, спустя два века, назвались по свопм поместьям Быковскими. Иван в 1 623 году исправлял должность Ловчаго Ломжинской Земли; он же подписал в 1648 году акт пзбрания в Короли Яна Казимира. posiadał w roku 1763 dobra Ktery, Zieleniew iOssędowice w Województwie-Łęczyckiem. Jan, wroku 1 765 był dziedzicem dóbr Zabienice, Turz-no, Sucha, Zdżarek, Milewice i 01-szewo w Ziemi Nurskiej położonych. Wolscy, w dawnem Województwie Sandomierskiem. Z tych Stefan, wroku 1759 urząd Subdelegata Grodu Radomskiego sprawował. Wydzgowie, w dawnem Województwie Bełzkiem. Z tych Michał Wydzga, Sędzia Ziemski, i Antoni Stolnik Grabowiecki, wroku 1764 byli Posłami na Sejm z tegoż Województwa. Tomasz Wydzga Kommis-sarz Cywilno-Wojskowy z Województwa Bełzkiego, wroku 1791 orderem Sgo Stanisława był zaszczycony. Wykowscy, w dawnem Mazowszu. Boruta, Chorąży Łomżyński, wr. jeszcze 1450 od Bolesława Książęcia Mazowieckiego, wieś Wykowo na dziedzictwo otrzymał; zstępni tegożBoruty, dopiero we dwa wieki później nazwisko Wykowskich od posiadanych dóbr przybrali. Jan, w r. 1623 urząd Łowczego Ziemi Łomżyńskiej sprawował; tenże podpisał w r. 1648 Sufragia na wybór Jana Kazimierza Króla Polskiego. 184


  Предыдущая Первая Следующая