Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущая все страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 4ГЕРБ КНЯЗЕЙ КОРИБУТ ВОРОНЕЦКИХ. В красном поле, на золо-том, рогами вниз обращен-ном полумесяце, черный крест о трех скрещенных концах; под полумесяцем золотая зве-зда. Щит покрыт княжескою мантиею и увенчан княжескою короною. Род Князей Корибут-Воронец-ких пропсходпт от Киязя Юрия Ѳедоровича Воронецкаго, внука Князя Васнлия Данпловпча Збаражска-го, жпвшаго в исходе XV века, потомка Литовскаго Князя Корибу-та-Димптрия Олгердовича, роднаго брата Ягеллы. Тот же Князь Ва- HERB KSIĄŻĄT КО RYB U Т - W0R0NIECKICH W polu czerwonem na księżycu złotym rogami ua dół, krzyż czarny na trzech ramionach prze-krzyzowany; pod księżycem złota gwiazda. Tarczę okrywa płaszcz książęcy, przykryty mitrą książęcą. Rodzina Książąt Korybul Woro-nieckich, wywodzi pochodzenie swoje od Jerzego Fedorowicza Księcia Wo-ronieckiego, wnuka Wasila Daniło-wicza Księcia Zbarazkiego, żyjącego w końcu XV wieku, a przez głowę tegoż, od Książęcia Litewskiego Ko-rybuta Dymitra, syna Olgierda, a 4


  Предыдущая Первая Следующая