Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 38ГЕРБ АР АЖ. В красном поле белый конь, вправо, держащий правою переднею ногою бунчук. В навершье шлема корона, над которой золотой полумесяц рогами вверх. Употребляютз его: Смольские, одна из Татар-ских семей в Великом Княжестве Лнтовском оседлых, которым, вследствие Сеймовых констптуций 1768 и 1786 года, за заслуги государству оказанный, предоставлено в безусловное владение земское имение, состоявшее у нпх на разных условиях во владенип. Доказавшие дворяпство члены этой семьи вывели род свой от Ротмистра Татарскаго Его Королевскаго Величества полка Ильи Смольскаго, который в 1776 году владел пме-нием Марготроки, в прежнем Троцком Воеводстве лежащим. W polu czerwonćm koń biały, prawą nogą przednią trzymający buńczuk, i wprawo obrócony. W szczycie hełmu korona, nad nią księżyc złoty rogami w górę. Używają go: Smolscy, jedna z rodzin Tatarskich w dawnem Księstwie Litew-skićm osiadłych , którym przez Uchwały sejmowe z 1768 i 1786 roku, dobra ziemskie różnemi tytułami posiadane, za zasługi dla kraju położone, na własność bezwarunkową oddane zostały. Wywiedzeni ze szlachectwa członkowie rzeczonej rodziny, udowodnili pochodzenie swoje od Eliasza Smol-skiego Rotmistrza Jego Królewskiej Mości z pułku Tatarskiego, który wr 1776 posiadał dobraMargotroki, w dawnćm Województwie Trockiśm leżące. 41


  Предыдущая Первая Следующая