Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 48п в чпсле других избран Коро-лем Августом II, из Посольской Палаты, к управлсиию иностраишы-мп делами. Валентин, землемер Ломжнн-скойЗемли, ямелсыновей: Семена, Скарбника Бельской Земли, пГрпго-рия, котораго сын Иван приобрел в 1751 году от дяди своего Семена пмение Гродске-Нове и Кулеше- Литва-Стара. Осип в 1773 году владел име-нием Демблово в прежнем По-знанском Воеводств!;. Пван, Брянский Гродскиии Вице-герент, избран был в 1776 году Судьею Суррогатом тогож Грода. Кадлубовские. Ромуальд Ка-длубовский, Подсудок Вышогродской Земли, как доблестный и заслуженный муж, избран был обывателями той Земли в Послы на обыкновенный Сейм в 1786 году. Кэндзерские, в Серадском повете оседлые. Хрпстофор Кэн-дзерский в 1679 году владел се-лом Зельгоща, на котором обес-печнл для Веленинскаго костела добровольноепожертвование 150 зло-тых нольских. Лещинские, поселившиеся в бывшем Равском воеводстве. Андрей из-Лещин Лещинский, Равский Гродский Судья, владел i pomiędzy innymi z grona Izby Poselskiej wybrany przez Króla Augusta II, do załatwienia spraw zagranicznych. Walenty, Jeometra Ziemi Łomżyńskiej , pozostawił synów: Szymona Skarbnika Ziemi Bielskiej, i Grzegorza , którego syn Jan nabył w roku 1751 od stryja swego Szymona, dobra Grodzkie-nowe i Kulesze-Litwa Stara. Józef, w roku 1773 posiadał dobra Dembłowo, w dawnem Województwie Poznańskiem leżące. Jan, Vicesgerent Grodzki Brański, w roku 1776 obrany był Sędzią Sur-rogatem tegoż Grodu. Kadłubowscy. Z tej rodziny Romuald, Podsędek Ziemi Wyszogrodzkiej , jako mąż z cnoty znany i zasłużony, obrany był przez obywateli tejże ziemi posłem na Sejm zwyczajny w roku 1786 odbyty. Kędzierscy, w powiecie Sieradzkim osiedli. Krzysztof, posiadał wieś Zelgoszcza w roku 1679, i na niej dla kościoła Wielenińskiego zapewnił dobrowolną ofiarę w kwocie złp. 150. •1 Leszczyńscy, zamieszkiwali w dawnem Województwie Rawskiem. Andrzej z Leszczyn Leszczyński, Sędzia Grodzki Rawski posiadał tam- 51


  Предыдущая Первая Следующая