Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 50Пражгаовские. Некоторыечлены этой фамилии имели оседлость в Мазовип. Из них Осип, Подча-ший Черской Земли, владел в 1728 году селом Доманнково в Гостын-ском повете. Другие жили в прежнем Сан-домпрском Воеводстве. Из них Ѳома из-Пражмова ииражмовский, Ржечицкий Ловчий, владел селом Вершховиско, которое в 1776 году подарил сыну своему Степану. Иные наконец поселились в бывшем Плоцком Воеводстве. Из сих последних Франциск, Касте-лян Закрочимский, получп.и в 17 9 О году от Короля Станислава Августа орден Белаго Орла. Скупи, оседлые в Лнвской Земле. Из ших Ѳома Скупь, сын Варооломея , владел там в 1600 году имением Скупе и Мэнчпно. Скупенские. Войтех Пуха-лик Скупеискиии владел в 1758 году в прежнем Княжестве Осве-цимском деревнею Жельчине. Табульские. Из этой фами-лии Павел продал в 1735 году, актом у Внленскнх Гродских де.и явлешиым, село Лабубе. Вонгровские, из Равской Земли. Ремнгиан Вонгровский до 1750 Prażmowscy. Niektórzy z tej rodziny zamieszkiwali w Mazowszu. Z tych Józef, Podczaszy Ziemi Czerskiej, w roku 1728 dziedziczył wieś Domanikowo w Powiecie Gostyńskim. Inni tej rodziny członkowie byli mieszkańcami dawnego Województwa Sandomierskiego. Z tych Tomasz z Prażmowa Prażmowski, -Łowczy Rzeczycki, dziedziczył wieś Wierz -chowisko, którą w roku 1776 synowi swemu Stefanowi darował. Inni nareszcie osiedli w dawnem Województwie Płockiem. Z tych Franciszek, Kasztelan Zakroczymski w roku 1790 przez Króla Stanisława Augusta Orderem Orła białego ozdobiony został. Skupiowie, w Ziemi Liwskiej osiedli. Z tej rodziny Tomasz Skup' syn Bartłomieja, posiadał tamże w r. 1600 dobra Skupie i Męczyno. Skupieńscy. Wojciech Puchalik Skupieński, posiadał w r. 1758 w dawnem Księstwie Oświecimskiem wieś Zelczyne. Tabulscy. Z rodziny tej Paweł, sprzedał w roku 1735 przed Aktami Grodzkiemi Wileńskiemi wieś -Ła-bubie. Wągrowscy, w Ziemi Rawskiej. Remigijan Wągrowski przed 53


  Предыдущая Первая Следующая