Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 70Бржостовские, вЗемле Виз-ской водворнвшиѳся. Из них Ѳома на-Витынях Бржостовский прежде еще 1686 года псправлял должность Мечнпка Впзскаго. Францпск в 1711 году вла-дел тамже лмением Бржостово-Надборы. Буковские. Воиитех около 1691 года владел имением Ржеч-ков, впрежнем Серадском Вое-водстве. Францпск, Кастелянпц Саноц-кий, быв избрап Послом от Саноцкоии Земля на Сеиим 1764. г., подал голос за пзбранием в Короли Станислава Августа. Мпхапл Буковский в 1774 году получил в наследство от дяди своего Антона, Подстолия Ломжпн-скаго, пмение Суско, Розворы и Дымусы в Ломжинской Земле. Хгаелецкие, в прежнем Лэнчицком Воеводстве оседлые. Из них Францпск владел там половиною деревни Ржендкова, другую же половину купил в 1765 году сын его Андрей и сделался полным ея владельцем. Хросцеховские, в прежнем Люблпнском Воеводстве. Пз них Иван владел нмением Розвадо-век,Шулошинп Воля-Скромовска, Brzostowscy, rodzina xv ziemi Wizkićj zamieszkała. Z tej Tomasz na Wityniach Brzostowski, przed rokiem jeszcze 1686 sprawował urząd Miecznika tejże ziemi. Franciszek, xv roku 1711 posiadał tamże dobra Brzostowo Nad-bory. Bukowscy. Wojciech, około roku 1691 posiadał xv dawnem Wo-jewództxvie Sieradzkiem dobra Rzecz-ków. Franciszek, Kasztelanie Sanocki, będąc obrany Posłem tejże ziemi na Sejm w roku 1764, głosoxvałza wyborem Króla Stanisława Augusta. Michał Rukowski, xv roku 1774 odziedziczył po stryju swoim Antonim, Podstolim Łomżyńskim, dobra Susko, Rozwory i Dymusy w ziemi •Łomżyńskiej leżące. Chmieleccy, rodzina xv dawnem Wojexvództxvie -Łęczyckiem osiadła. Z niej Franciszek, posiadał tamże połowę dóbr Rzędkowa, których gdy drugą połowę syn jego Andrzej w r. 1765 nabył, tym sposobem stał się tych dóbr wyłącznym posiadaczem. Chrościechowscy, zamieszkiwali w dawnem Województwie Lubelskiem. Z tej rodziny Jan, posiadał dobra Rozxvadówek, Szułoszyn 73


  Предыдущая Первая Следующая