Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 71которое по смерти его, в 1612 году, разделплп между собою сыиовья его Николай, Прокопий и Петр. Доияагальские , в прежпем Познанском Воеводстве. Из нпх Владислав сын Антона, Бурграва Накельскаго, владел в 174-6 году имением Шишков. Фредры , в Земле Саноцкой оседлые. Казимир пз-Плешовиц Фредро, Чесннк Сохачевский, оставил сыновьям своим Николаю и Игнатию нмение Лещавка с принадлежностями, во владение ко-торым они введены в 174-4. году. Гроховские, в Земле Стен-жицкой. Адам в 1664- году ис-правлял должность Регента Грода Стенжицкаго. Другие Гроховские в Гостынской Земле. Из них Александр, Вой-ский той Земли, владел до 1681 года имением Хросле и Недзельско. Гулинские, в прежнем Сан-домирском Воеводстве. Из них Маврикий имел трех сыновей Петра , Николая и Ивана, коим еще в 1596 году бабка их, урожденная Млекицкая, вдова Мартына Гу-линскаго, подарила целое имепие Гулин и Воля Гулинска. i Wolę Skromowską, które po jego śmierci w roku jeszcze 1612 pomiędzy trzech synów Mikołaja, Prokopa i Piotra rozdzielone zostały. Domagalscy, rodzina w dawnem Województwie Poznańskiem zamieszkała. Z tej Władysław, syn Antoniego Burgrabi Nakielskiego, dziedziczył w r. 174-6 dobra Szyszków. Fredrowie, w ziemi Sanockiej osiedli. Z tych Kaźmirz z Pleszowic Fredro, Cześnik Sochaczewski, pozostawił synom swoim Mikołajowi i Ignacemu, dobra Leszczankę zprzy-ległościami, w posiadanie których ciż w r. 174-4 wprowadzeni zostali. Grochowscy, w ziemi Stęży-ckiej. Adam, piastował w r. 1664 urząd Rejenta Grodu Stężyckiego. Inni Grochowscy w ziemi Gostyńskiej. Aleksander Wojski tejże ziemi posiadał przed rokiem 1681 dobra ziemskie Chrośle i Niedzielsko: Gulińscy, rodzina w dawnem Województwie Sandomierskiem. Z tej Maurycy, miał trzech synów. Piotra, Mikołaja i Jana, którym w roku jeszcze 1596 babka ich Barbara zMle-kickich, wdowa po Marcinie Gulińskim , dobra całkowite Gulin i Wolę Gulińską na dziedzictwo darowała. 74


  Предыдущая Первая Следующая