Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 72Ижицкие, поселпвшиеся издавна в Люблинском Воеводстве. Данипл Пжицкий был там Зем-скпм Судьею и Послом от Воеводства на Коронном Сейме 164-2 года, постановлением коего он же назначен в Депутаты на Радом-ский Коронный Трпбунал. Пван, Мечнпк Люблинский, владел в 1653 году имением Ожаров и Воля Ожаровска с принадлежностями. Александр-Яцек писался Пз-иижпц и был до 174-4- года Суб-де.иегатом Грода Люблпнскаго. Флориан, Ловчий Земли Луков-ской, владел имением Богуцпн и Гарбов, которое оставпл в на-следство сыновьям своим Игнате и Владиславу в 1762 году. Яблонские. Нпкодим Яблон-окиии, Ппсарь Земский Нурский, был Послом на Сеииме 1662 года, на коем избран из Посольской Палаты в Комисары для разсмотрения споров, возшикшнх между Бело-русскими жителями Велнкаго Княжества Литовскаго и войском Ко-ронным и Лнтовскпм. Идий Яблонский, с прозвпщем Рыкач, в 1711 году купил у Сршедннцкаго имение Гералты-Старе и Нове, по условию заявленному у Брянскпх Гродских дел. Iżyccy, oddawna zamieszkali w byłem Województwie Lubelskiem. Tam Daniel, był Sędzią Ziemskim i Posłem z tego Województwa na Sejm Koronny w roku 1642, i przez uchwałę tegoż Sejmu Deputatem na Trybunał Koronny Radomski wyznaczonym został. Jan, Miecznik Lubelski, dziedziczył w roku 1653 dobra Ożarów i Wolę Ożarowską, z przyległościami. Aleksander Jacek, z Iżyc się pisał, i był przed rokiem 1744 Sub-delegatem Grodu Lubelskiego. Floryan, -Łowczy Ziemi -Łukowskiej , posiadał dobra Bogucin i Garbów, które w roku 1762 synom swoim Ignacemu i Władysławowi w spadku pozostawił. Jabłońscy. Nikodem Jabłoński, Pisarz Ziemski Nurski, był Posłem na Sejm w r. 1662, na którym z grona Izby Poselskiej wybrany został Kommissarzem do rozpoznania sporów między mieszkańcami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Biało-ruskiemi a wojskiem Koronnem i Litewskićm zaszłych. Idzi Jablońsk z przydomkiem Ry-kacz, wroku 1711 na zasadzie umowy przed Akiami Grodzkiemi Brań-skiemi zawartej, dobra Gierałty stare i nowe od Srzednickiego zakupił. 75


  Предыдущая Первая Следующая