Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 73Карговские. Из вих Кази-мир в 1699 году заявил также у Брянскпх дел купчую на име-иие Каргошин ; в последствии же был Гродским Судьею Цеханов-ским. Кршевские, в Внзскоии Зе-мле. Пз ннх Станислав еще в 1521 году, в званин Подкомория Внзскаго, разделпл имение между Мечковскюш. Другие Кршевские, издавна осе-длые в прежием Лэнчицком Воеводстве. Станислав в 1629 году владел имением Кршеве. Кувшцкие, в прежнем Лю-блпнском Воеводстве. Из нпх Войтех, Ловчнц Хелмский, в 1737 году владел родовым име-нием Полнхна. Франциск, Подкоморий Хелмский, за доблестный заслуги оказанный Монарху и государству, получил в 1793 году орден Св. Станислава, а потом и орден Белаго Орла. Лисовские, одна из Татар-ских фамнлиии, в Великом Княжестве Литовском оседлых, коим на основании Сеймовых постановлено! дарованы дворянския права. Kargowscy. Z tej rodziny Kaź • mirz, również przed aktami Brań-skiemi zawarł w roku 1699 umowę o nabycie dóbr ziemskich Kargoszyn nazwanych. Tenże sam był później Sędzią Grodzkim Ciechanowskim. Krzewscy, w Ziemi Wizkiej. Z tej rodziny Stanisław Podkomorzy Wizki, w roku jeszcze 1521 pełniąc obowiązki swego urzędu, działy majątku pomiędzy Mieczkowskiemi sporządzone, zatwierdził. Druga rodzina Krzewskich, również oddawna osiadła w dawnem Województwie -Łęczyckiem z niej Stanisław w roku 1629 posiadał dobra Krzewie. Kuniccy, w dawnem Województwie Lubelskiem zamieszkiwali. Z tych pochodzący Wojciech -Łow-czyc Chełmski, w roku 1737 posiadał dobra dziedziczne Polichna. Franciszek Podkomorzy Chełmski, za znakomite zasługi dla Monarchy i kraju położone, wr. 1793,naprzód ozdoby orderu Sgo Stanisława, a następnie Orła Białego otrzymał. Lisowscy, pochodzą z rodzin Tatarskich, w dawnem Wielkiem Księstwie Litewskiem osiadłych, i na mocy Uchwał Sejmowych, do równego używania przywilejów wraz z szlachtą przypuszczonych. 76


  Предыдущая Первая Следующая