Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 76п Завалы, доставшееся ему от отца его Мартына-Казимира, Войскаго Ржечицкаго. Шаревнчн, в прежнем Подольском Воеводстве. Из них Станислав - Оспп, на основан ии условия заключеннаго в 1688 году в МелышцкомГроде, куппл име-ние Бутеиикп. Томашевские, в прежнем Подляском Воеводстве. Из них Лука нз-Томашевиц Томашевский в 1684 году купить имение Клен- Доминнк в 1768 году кунил там же от брата своего Бернарда имение Бодаки и Олыиево. Из других Томашевскпх, в прежнем Русском Воеводстве водворившихся, Иван владелтам же в 1776 году целою деревнею Лу-кашувка. Трушковские, в прежнем Лэнчнцком Воеводстве. Из нпх Ѳедор из - Трушек Трушковский в 1761 году куппл имение Дома-нев и Доманевек. Туробойские, в прежнем Равском Воеводстве, из коих Франциск в 1774 году получпл там же от Короля Станислава Августа, по пожалованию, имеииие Под-скарбице. Kaźmirzu Wojskim Rzeczyckim odziedziczone, xv г. 1704 sprzedał. Szare w i czo wie, xv dawnem Województwie Podolskiem. Z tych Stanisław Józef, na zasadzie umowy w roku 1688 w Grodzie Mielnickim zaxvartej, nabył dobra Butejki. Tomaszewscy, rodzina xv da-хѵпёт Województwie Podlaskióm osiadła. Z niej -Łukasz z Tomasze-wic Tomaszewski w roku 1684 nabył dobra Klenniki. Dominik, w roku 1768 kupił tamże dobra Bodaki i Olszewo, od brata sxvego Bernarda. Druga rodzina Tomaszewskich w daxvnem Województwie Ruskiem zamieszkała. Tam Jan, w r. 1776 posiadał wieś całkowitą Łukaszóxvkę. Truszkowscy, w dawnćm Województwie Łęczyckiem osiedli. Z tych Teodor z Truszek Truszkowski, w roku 1761 nabył dobra Do-maniew i Domaniewek. Turobojscy, w daxvnem Województwie Rawskićm zamieszkali. Z tych Franciszek, w roku 1774 miał sobie tamże nadane dobra Pod-skarbice, przez Króla Stanisława Augusta. 82


  Предыдущая Первая Следующая