Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 81В голубом полк рука в белом рукаве. влево, держащая стрелу желвзком вверх; над локтем руки красный ка-валерский крест, под локтем же золотой полумесяц рогами вправо. В навершье шлема пять строусовых перьев. Употребляют^ его: Бонтапи, предки которых издавна пользовались дворянскими правами и, на основанип оиых, не только владели землями, но и роднились с другими значительными в крае фамплиями. Формально однако возведены в дворянство Михапл и Казимир только ви785 году, грамотою Короля Станислава Августа. W polu niebieskiem ręka w białem ubraniu, w lewo, strzałę ostrzem ku górze trzymająca; nad łokciem krzyż kawalerski czerwony, pod łokciem zaś księżyc złoty rogami w prawo. W szczycie hełmu pięć piór strusi ch. Używają go: Bontaniowie, rodzina ta od dawna używała w Królestwie Polskiem przywilejów szlacheckich, i nietylko że na ich zasadzie dobra ziemskie posiadała, ale i ze znakomitemi w kraju innemi rodzinami w związki pokrewieństwa wchodziła. Formalne atoli nadanie szlachectwa, otrzymali dopiero Michał i Każmirz bracia Bontaniowie Dyplomem Króla Stanisława Augusta z roku 1785. 87


  Предыдущая Первая Следующая