Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 95Употребляюпид его: Używają go: Боньковские, в прежнем Плоцком Воеводстве оседлые. Из них Валентин, Скарбник того Воеводства, в поседствии Чесник Земли Завскршинской, в 1765 году владел имением Радзымовпце и Гелчинко Францпск, Подстолий Рационж-ский, в 1786 году, получил должность Подчашаго Завскршинской Земли. Бородзичи, в прежнем Троц-ком Воеводстве, из копх Ми-хаил-Казимир Бородзич, Под-чаший Брацлавский, в 1697 году псправлял должность Каптуроваго Судьи Троцкаго Воеводства. Дыбовские. Иван Дыбовский в Варшавской Земле владел име-нием Мокре, которое в 1663 году разделено между сыновьями его Ива-ном и Мартыном. К у ржонтковские , в Зем-лях принадлежавших к прежней Мазовии. Из них Лука в 1678 году владел в Земле Варшавской земским пмением Попеле. Павел, Каликст, Ѳома и Се-мен, родные братья, продали в 1759 году доставшееся им от Bonków scy, rodzina w dawnem Województwie Płockiem osiadła. Z tej Walenty, Skarbnik tegoż Wo-jewództxva, a później Cześnik Ziemi Zawskrzyńskiej, xv roku 1765 posiadał dobra Radzymowice i Gieł-czynko. Franciszek Podstoli Raciążski, w roku 1786 otrzymał urząd Podczaszego Ziemi Zawskrzyńskiej. Borodziczowie, xv daxvnśm Wojexvództwie Trockiem zamieszkali. Z tych Michał - Kaźmirz Borodzicz Podczaszy Bracławski, xv roku 1697 sprawował urząd Sędziego Kapturowego Województwa Trockiego. Dybowscy. W Ziemi Warszawskiej Jan posiadał dobra Mokre, które w roku 1663 pomiędzy synów jego Jana i Marcina rozdzielone zostały. Kurzątkowscy, w Ziemiach do dawnego Mazowsza należących osiedli. -Łukasz Kurzątkowski, w roku 1678 posiadał dobra ziemskie Popiele w Ziemi Warszawskiej. Paweł, Kalikst, Tomasz i Szymon bracia rodzeni, sprzedali w r. 1759 dobra Kurzątki, Byczki i Rogale, 101


  Предыдущая Первая Следующая