Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 97в Закрочимской Земле имением Высоцке с принадленшостями. Пинскиѳ, в прежнем Калиш-ском Воеводстве. ПзнпхОсип в 1756 году куппл там земское пмение Дембовец. Ржимские, предки коих владели имением Мыстки-Ржпм в Дрогичинской Земле. Восинские, в прежнем Сан-домирском Воеводстве. Там Вой-тех, Стольнпк Гостынский, в 1768 году кунил имение Сулишов. Врочинские. Из них Иван, Чесник Луковский, в 1728 году, владел земским имением Вроцепе в Бельской Земле. Захаркевичи. Из них Осип-Лаврентий, исполняя обязанность возложенную Сеймовьгм постановле-нием 1768 года па отца его Вой-теха Регента Земскаго Бржесць-Куявскаго, доказал дворянское происхождение свое в бывшей Де-путации Сената Царства Польскаго, определение которой удостоилось Вы-СОЧАЙШАГО утверждения Блаженныя рамяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА I в 10 (22) день Февраля 1820 года. posiadał dobra Wysockie z przyle-głościami. Pińscy, rodzina w dawnćm Województwie Kaliskiem osiadła. Z tój Józef xv roku 1756 nabył tamże dobra Ziemskie Dembowiec. Rzymscy, w Ziemi Drohickiej, dobra Ziemskie Mystki-Rzym posiadali. Wosińscy, w dawnem Woje-xvództwie Sandomierskiem zamieszkali. Tam Wojciech Stolnik Gostyński, w roku 1768 kupił dobra Suliszów. Wroczyńscy. Jan Cześnik •Łukowski, w roku 1728 posiadał dobra Ziemskie Wrocienie w Ziemi Bielskiej położone. Zacharkiewiczowie. Z tej rodziny Józef Wawrzyniec, dopełniając obowiązku Uchwałą Sejmu z roku 1768 na ojca jego Wojciecha Zacharkiexvicza Rejenta Ziemskiego Brzesko-Kujaxvskiego włożonego, pochodzenie swoje z dawnej Szlachty, przed byłą Deputacyą Senatu Królestwa Polskiego udowodnił. Przychylna w tym względzie decyzya rzeczonej Deputacyi przez Wiekopomnej pamięci NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA i KRÓLI ALEKSANDRA I w dniu 10 (22) Lutego 1820 roku potwierdzoną została. 103


  Предыдущая Первая Следующая