Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 115иначе Душоты называемое, в Зс-м.ие Добржинской состоявшее. Антон в 1792 году был Ко-морнпком Зем.ии Добржинской. Д л и и шевские, в прежнем Бржеско-Куявском Воеводстве осе-длые. Антон - Цедро Данишевский в 17-4-8 году владел имением Дзев-чоноле-Вельке. Добросельские. Происходят от Станислава, который Сеймовым ностановлением 1658 года назна-чен был Депутатом на Радомский Трибунал. Гневковские, в прежнем Серадском Воеводстве оседлые. Из них Войтех в 1614 году владел там имением Рекле Каминские, пропсходящие от Казимира , Коморнпка Земскаго Це-хановскаго, который в 1776 году купил имение Тулпшков и Голь-чев в Калпшском Воеводстве и Држевицу с принадлежностями в Сандомирском. Клечковские, из коих Фло-риан в 1756 году владел име-нием Емелите в Ломжинской Земле. Иван и сын его Станислав в 1770 году владели там же зем-скнм имением Суско. Dobrzyńskiej leżące, synowi swemu Kajetanowi ustąpił. Antoni, w roku 1792 był Komornikiem Ziemi Dobrzyńskiej. Daniszewscy. W dawnem Województwie Brzesko-Kujawskiem. Antoni Cedro Daniszewski, xv roku 1748 dobra Dziewczo-pole хѵиеикиѳ posiadał. Do b rosi cisty, pochodzący od Stanisława, który xv roku 1658 przez Uchwałę Sejmową na Deputata do Trybunału Radomskiego, xvyzna-czony został. Gniewkowscy, w dawnem Województwie Sieradzkiem osiedli. Z tych Wojciech w roku 1614 posiadał tamże dobra Rekle. Kamieńscy, Każmirz, Komornik Ziemski Ciechanowski, w roku 1776 nabył dobra Tuliszków i Gol-czew, xv dawnem Województwie Kaliskiem , tudzież dobra Drzexvica z przyległościami, xv daxvnćm Wo-jexvództwie Sandomierskiem leżące. Kleczkowscy. Floryan, w roku 1756 dobra Jemielite xv Ziemi •Łomżyńskiej posiadał. Jan i syn jego Stanisław, xv roku 1770 dziedziczyli tamże dobra Ziemskie Susko. 121 Ki


  Предыдущая Первая Следующая