Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 118Осип на-Павликовпцах Павли-ковский в 174-6 году владел нме-пием Непков. Пеншинские, в прежнем Плоцком Воеводстве. Из них Севастьян в 1698 году был владельцем пмения Зглпппц. Роевские. Яков из-Роева Роевский был Хорунжим Пернов-скпм, а сын его Пван, после 1729 года, владел имением Со-бяновпце в Люблпнском Воевод-стве. Андрей Роевский владел в том же Воеводстве, в 174-0 году, пме-нием Мельна. Соколовские, пздавна в Ма-зовии оседлые. Станислав пз-Соколова, Судья Ломжинский, вла-дел деревнею Соколово-Ксенжепо-ле, которое, по смерти его в 1531 году, продали сыновья его: Ѳома, Станислав, Николай, Иван и Яков. Потомки сих последних около 1570 года приняли от имения Соколова прозвание Соколовских. Тлуховские, в Добржпиской Земле, из коих Гаспарий в 160и году уступил сыну своему имение Тлухово-венкше и мнейше. Убыши. Станислав Михаил Убыш в 1674- году был Хорун- Józef na Pawlikowicach Pawlikowski, w roku 174-6, dziedziczył dobra Ziemskie Nieuków. Pęszyńscy. W dawnem Województwie Płockiem, Sebastyan, w roku 1698 był dziedzicem dóbr Zglinic. Rojewscy. Z tej rodziny Jakób z Rojewa Rojewski, był Chorążym Parnawskim. Syn zaś jego Jan, po roku 1729 posiadał dobra Sobiano-wice w dawnem Województwie Lubelskiem. Andrzej, w tymże Województwie w roku 174-0 wieś Mielna dziedziczył. Sokołowscy, rodzina oddawna w Mazowszu osiadła. Z niej Stanisław z Sokołowa, Sędzia -Łomżyński, dzierżył wieś Sokołowo-Księżepole; którą po śmierci tegoż w roku 1531 synowie jego: Tomasz, Stanisław, Mikołaj, Jan i Jakób sprzedali. Potomkowie tych, około roku 1570 przybrali od dóbr Sokołowa nazwisko rodzinne Sokołowskich. Tłuchowscy, w Ziemi Dobrzyńskiej. Z tych Kacper, w г. 1604-, ustąpił synowi swemu dobra Tłuchowo większe i mniejsze. Ubyszowie. Stanisław i Michał Ubysz w roku 1674- Chorąży Ziemi 124


  Предыдущая Первая Следующая